Prema obavijesti Predsjednika Lokalnog kriznog stožera za zarazne bolesti
Sisačko moslavačke županije u Sisačko moslavačkoj županiji započela je provedba
mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje temeljem dijela a. točke
1. Akcijskog plana za provedbu mjera suzbijanja afričke svinjske kuge KLASA: 322-
01/23-01/60; URBROJ: 525-09/557-23-27 od 19. srpnja 2023. sukladno članku 5.
stavku 13. Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine 87/23).
Popis provode ovlašteni veterinari ili ovlaštene osobe koje odredi Lokalni
krizni stožer. Lokalni krizni stožer na dnevnoj bazi određuje lokacije/adrese na kojima
se provodi popis te određuje timove za provedbu. Popis se provodi obilaskom od
kuće do kuće (dvorišta) pri čemu se utvrđuje ima li na predmetnoj adresi/lokaciji
svinja te ukoliko ih ima, podaci se upisuju u propisani Obrazac.
Prilikom svakog posjeta informirati će subjekte o razlozima posjete i popisa te
im ostaviti informativni materijal o afričkoj svinjskoj kugi i biosigurnosti. Ukoliko na
predmetnoj adresi/lokaciji ima svinja, subjekt se mora informirati o mjerama
određenim Naredbom te se mora izjasniti želi li da se na predmetnom objektu
provede rekategorizacija ili će se svinje uputiti na klanje, odnosno usmrtiti za što mu
pripada naknada. Obrazac obavezno mora biti potpisan od strane subjekta jer isti
time potvrđuje da je suglasan s odabranom mjerom (klanje, usmrćivanje ili
rekategorizacija). Po provedenom popisu subjektu se za osobnu evidenciju ostavlja
propisana Potvrda.
Napomena: Na NEREGISTRIRANIM OBJEKTIMA nije moguća provedba
rekategorizacije već se provodi preventivno usmrćivanje svinja.
Ako držatelji svinja u do sada neregistriranim objektima žele i dalje držati
svinje, trebaju obaviti hitnu registraciju objekta prije dolaska djelatnika koji obavljaju
popis.
Upute o registraciji Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr) na stranici Uprave
za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede: UPUTE – ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU
OBJEKTA U REGISTRU OBJEKATA I SUBJEKATA.pdf (veterinarstvo.hr) ili na
kontakte
Renato Šunjić ili Mira Žarinčić, HAPIH, 044/524 955

 

OBAVIJEST O PROVEDBI MJERE POPISA LOKACIJA I OBJEKATA NA KOJIMA SE DRŽE SVINJE