Grad Glina pokrenuo je postupke izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Gline, V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline
(Službeni vjesnik 101/23) te postupak zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja Novog gradskog groblja u Glini
Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da zahtjeve za promjenom
namjene nekretnine mogu uputiti pisanim putem osobno ili poštom na adresu Grad Glina,
Trg bana Josipa Jelačića 2 ili na e-mail adresu: nada@grad-glina.hr zaključno sa 29. 02.2024.