Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) utvrđeno je: Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica regionalne samouprave (županija).

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2021./22. trebati popuniti obrazac: Izjava da se griju na drva.

Navedeni obrazac Izjave potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka.

Popunjeni obrazac izjave dostavlja se u Grad Glinu, Ured gradonačelnika. KONTAKT OSOBA: DUŠKO GRUBOROVIĆ, upravni referent za društvene djelatnosti, 044/551-607

Bez dostavljene Izjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev.

 

ZAHTJEV I IZJAVA – OGRIJEV 2021.

 

OBAVIJEST – OGRIJEV 2021.