KLASA: 112-03/20-01/4

URBROJ: 2176/20-01-20-3

Glina, 01. rujna 2020.godine

 

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 1. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj: 43/20) i Odluke Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o financiranju (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27) od 16. lipnja 2020. godine pročelnica Ureda gradonačelnika objavljuje

 

O G L A S

za prijam službenika na određeno vrijeme u službu u Ured gradonačelnika radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta Zaželi „Zaželim i pomognem“

Naziv radnoga mjesta/opći i posebni uvjeti

 1. VODITELJ PROJEKTA –referent 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme – obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/ putovnica/ domovnica)
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

 

 1. ADMINISTRATOR – referent 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme – obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/ putovnica/ domovnica)-
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

 

 1. KOORDINATOR – referent 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme – obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/ putovnica/ domovnica)-
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)-
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)-
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da isti položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo (radni odnos)  ostvaren u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, ostvareno na poslovima srednje stručne spreme.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08 i 69/17).

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku: Zakon).

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je, u prijavi na ovaj oglas, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost kandidat je dužan uz prijavu na ovaj oglas priložiti rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojega je vidljivo navedeno pravo prednosti. Kandidat je dužan dostaviti i  dokaz da je nezaposlen kao i dokaz  o načinu prestanka prethodnog zaposlenja, ako je to jedan od uvjeta za ostvarivanje prednosti. Kao dokaz o nezaposlenosti prilaže se potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o podacima evidentiranim u njihovoj matičnoj evidenciji izdanu nakon dana objave ovoga oglasa. Kao dokaz o načinu prestanka zaposlenja prilaže se preslika rješenja, odluke ili drugog pravnog akta.

 

Popis potrebne dokumentacije:

– prijava s točnim kontakt podatcima (izvornik, vlastoručno potpisana)

– životopis (izvornik, vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje godinu dana, a što se dokazuje sljedećim dokumentima: a) potvrdom o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 1. b) ugovorom o radu, rješenjem o prijmu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrdom poslodavca i sl. iz kojih je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine

– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako je položen,

– uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. st. 1. i 16.), ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili ispis iz sustava e-Građanin),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,

– presliku vozačke dozvole.

 

Navedeni dokazi prilažu se u preslici, koja ne treba biti ovjerena, osim prijave, životopisa, izjava i uvjerenja o nekažnjavanju, koje se dostavljaju u izvorniku. Prije izbora kandidat, na zahtjev Povjerenstva, predočit će izvornike i za ostale dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o izboru.

Uz vlastoručno potpisane dokumente kandidati su dužni priložiti isprave navedene u popisu potrebne dokumentacije, kojima dokazuju ispunjavanje formalnih uvjeta ovoga oglasa.

Kandidati su u prijavi dužni navesti naziv i redni broj radnoga mjesta za koje podnose prijavu.

Urednom prijavom na ovaj oglas smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve tražene dokumente, navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na ovaj oglas. Protiv te obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnoga  lijeka.

Kandidatom prijavljenim na ovaj oglas smatra se samo ona osoba koja ispunjava sve tražene uvjete iz ovoga oglasa i koja na isti podnese pravodobnu i urednu prijavu.

Za kandidate pravodobno i uredno prijavljene na ovaj oglas, koji su dokazali da ispunjavaju sve tražene uvjete iz istoga, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se prima u službu, pisanim testiranjem i intervjuom.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete ovoga oglas, te opis poslova i podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na mrežnim stranicama Grada Gline www.grad-glina.hr.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanoga testa provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu i da je odustao od sudjelovanja po ovom oglasu.

Prijave na oglas s prilozima podnose se u roku od osam dana od objave oglasa na adresu:

 

Grad Glina,

Trg bana J. Jelačića 2,

44400 Glina,

» Za oglas – prijam službenika u programu „Zaželim i pomognem“ s naznakom radnog mjesta – ne otvarati«,

 

poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Gline.

 

O rezultatima ovoga oglasa kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Grad Glina zadržava pravo ne izabrati niti jednoga kandidata, ali u tom slučaju donijet će se odluka o poništenju ovoga oglasa koja će biti dostavljena svim kandidatima.

Izrazi koji su korišteni u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, bez obzira da li su korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

 

PROČELNICA

Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 

O G L A S za prijam službenika na određeno vrijeme u službu u Ured gradonačelnika radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta Zaželi „Zaželim i pomognem“

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu -Zaželi