REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D  G L I N A

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 004-01/23-01/2

URBROJ: 2176-20-1-23-1

Glina, 26. lipnja 2023.

 

Na temelju članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 16/13, 22/14, 08/18, 10/18, 76/18 – pročišćeni tekst, 9/20 i 5/21) i članka 10. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Gline (Službeni vjesnik 23/2015), gradonačelnik Grada Gline donio je sljedeću

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenika za etiku

Članak 1.

Marin Kaurić, raspoređen na radnom mjestu Višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Gline, Odsjeku za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti, imenuje se Povjerenikom za etiku, na vrijeme od četiri godine počevši od 29. lipnja 2023.

 

Članak 2.

Povjerenik za etiku iz članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Gline
  • promiče etičko ponašanje u odnosima službenika i namještenika prema strankama i u međusobnim odnosima
  • zaprima pritužbe stranaka, službenika i namještenika na neetično ponašanje službenika i namještenika te ispituje njihovu osnovanost
  • vodi evidenciju zaprimljenih pritužbi.

 

Članak 3.

Službeni kontakt podaci Povjerenika za etiku su:

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Gline www.grad-glina.hr .

 

GRADONAČELNIK

 

Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.

DOSTAVITI:

  1. Marin Kaurić, ovdje
  2. Osobni dosje, ovdje
  3. Spis, ovdje