[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-30-08-11.pdf” target=”_blank”]NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE[/button]

Temeljem članka 13. i 19. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 18/10.) raspisuje se načinom javnog prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

1. Prodaje se javnim prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda neizgrađeno građevinsko zemljište u Glini, k.č.br. 188/2, zk.ul.br. 74 (stara izmjera) k.o. Glina, odnosno k.č. br. 1873/5 (nova izmjera), posjedovni list br. 1613, k.o. Glina, i k.č.br. 193/6 u vlasništvu Grada Gline u 8/16 dijela, zk.ul.br. 15, k.o. Glina (stara izmjera); odnosno k.č.br. 1865/7, posjedovni list 37, k.o. Glina (nova izmjera).
2. Nekretnina se može vidjeti u dogovoru sa stručnim službama Grada Gline svaki radni dan do isteka roka za predaju ponuda.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje podnesu dokaz da nemaju nikakvih dugovanja prema Gradu Glini i trgovačkim društvima u potpunom ili većinskom vlasništvu Grada Gline.
4. Ponuda se podnosi do isteka roka od 15 dana od dana objave na regionalnim stranicama „Večernjeg lista“, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Gline putem zatvorene pisane ponude s naznakom „Za natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARATI.“
5. Najpovoljnija je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.
6. Mjesto i vrijeme otvaranja prispjelih ponuda: 15. studeni 2013.g. u 11.00 h, zgrada gradske uprave Grada Gline u Glini, Trg bana Josipa Jelačića 2, soba broj 35.
7. Početna cijena iznosi 3.779,00kn
(slovima: tritisućesedamstosedamdesetdevetkuna).
8. Način plaćanja jednokratnom uplatom na žiro račun IBAN Grada HR 8224070001812100003, MODEL 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja.
9. Rok za zaključivanje ugovora je 30 dana od dana konačnosti odluke.
10. Ukoliko se ugovor o kupnji predmetne nekretnine krivnjom ponuditelja ne potpiše u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru, smatra se da je ponuditelj odustao od sklapanja ugovora.
11. Ukoliko izabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora ne uplati na žiro račun Grada Gline cjelokupan iznos postignute cijene, smatra se da je odustao od ponude.

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

Klasa: 940-01/11-01/08
Urbroj: 2176/20-04-13-16

Glina, 24. listopad 2013. g.