Natječaj za imenovanje pročelnika/ce
Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline:

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 24 od 04.03.2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2712143.html
Posljednji dan za predaju prijava na natječaj u pošti ili izravno u pisarnicu Grada Gline je 12.03.2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline i podaci o plaći:

  • organizira i koordinira rad u upravnom odjelu, proučava, stručno obrađuje i rješava najsloženija pitanja iz područja rada upravnog odjela koja zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, prati propise iz područja rada upravnog odjela, brine o zakonitom, pravilnom i pravovremenom obavljanju poslova iz djelokruga upravnog odjela, poduzima mjere u svrhu efikasnog djelovanja upravnog odjela, predlaže Gradonačelniku prioritete i aktivnosti koji proizlaze iz usvojenih planova rada, koordinira ih i organizira uvjete za njihovo izvršenje, izrađuje nacrte i prijedloge akata iz nadležnosti upravnog odjela i sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave, predlaže i sudjeluje u pripremi strategijskih odluka za razvoj Grada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga Proračuna, raspoređuje poslove i zadaće te daje upute za rad službenicima i namještenicima raspoređenim unutar upravnog odjela, predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem redu kao i druge akte za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno propisima, odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika te obavlja nadzor nad njihovim radom, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike, u skladu sa zakonom, drugim propisima na temelju zakona, Statuta Grada Gline i drugim općim i pojedinačnim aktima, koordinira i sudjeluje u organizaciji manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi, radionice), surađuje sa nadležnim gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima kao i drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama, znanstvenim i stručnim ustanovama, surađuje sa gradskim trgovačkim društvima u cilju unaprjeđenja njihovih djelatnosti, prati izvršenje zaključenih ugovora iz područja rada upravnog odjela, organizira suradnju s drugim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova, ima druge ovlasti utvrđene zakonom i drugim propisima.

 

  • Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće za državne službenike i namještenike. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja kandidata/kinja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje sustava lokalne samouprave, područje komunalnih djelatnosti, prostornom uređenju, gradnji te službeničke odnose u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, pročišćeni tekst 19/13),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14),
  3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
  4. Zakon o gradnji (NN 153/13),
  5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji mogu pristupiti testiranju, bit će objavljeno na web stranici www.grad-glina.hr i na oglasnoj ploči Grada Gline, Trg J. Jelačića 2, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju.

KLASA: 112-02/15-01/03

URBROJ: 2176/20-01-15-3

Glina, 05. ožujak 2015.

 

[list type=”arrow”]

[/list]