Natječaj za imenovanje pročelnika/ce
Upravnog odjela za financije i proračun

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline:

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 24 od 04.03.2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2712144.html
Posljednji dan za predaju prijava na natječaj u pošti ili izravno u pisarnicu Grada Gline je 12.03.2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika/ce Upravnog odjela za financije i proračun Grada Glina i podaci o plaći:

  • Organizira i koordinira rad u upravnom odjelu, rješava najsloženija pitanja iz djelokruga odjela, izrađuje upute i smjernice za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova i dostavlja proračunskim korisnicima, koordinira rad u svezi izrade nacrta prijedloga gradskog proračuna, izmjena i dopuna proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koordinira izradu plana nabave, evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi te stručna pomoć proračunskim korisnicima, razmatra prijedloge i vrši usklađivanja financijskih planova proračunskih korisnika sa procijenjenim prihodima i primicima, brine o zakonitom, pravilnom i pravovremenom obavljanju poslova iz djelokruga upravnog odjela i poduzima mjere u svrhu efikasnog djelovanja upravnog odjela, obavlja poslove kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada Gline, Raspoređuje poslove i zadaće te daje upute za rad službenicima raspoređenim unutar upravnog odjela, predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem redu kao i druge akte za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno propisima, odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika te obavlja nadzor nad njihovim radom, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike, u skladu sa zakonom, drugim propisima na temelju zakona, Statuta Grada Gline i drugim općim i pojedinačnim aktima, Obavlja poslove vezane uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava, kontrolu naplate kao i poslove pripreme dokumentacije za prisilnu i ažurnu naplatu potraživanja gradskih prihoda Grada Gline, Obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, organizira suradnju s drugim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu Gradonačelnika.
  • Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće za državne službenike i namještenike. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja kandidata/kinja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje sustava lokalne samouprave, financiranja i proračuna, fiskalne odgovornosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sustav unutarnje kontrole te službeničke odnose u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, pročišćeni tekst 19/13),
  2. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
  3. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06),
  4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),
  5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji mogu pristupiti testiranju, bit će objavljeno na web stranici www.grad-glina.hr i na oglasnoj ploči Grada Gline, Trg J. Jelačića 2, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju.

KLASA: 112-02/15-01/04

URBROJ: 2176/20-01-15-3

Glina, 05. ožujak 2015.

 

[list type=”arrow”]

[/list]