Natječaj za imenovanje pročelnika/ce
Stručne službe Grada Gline

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Stručne službe Grada Gline:

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 23 od 27.02.2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2710161.html
Posljednji dan za predaju prijava na natječaj u pošti ili izravno u pisarnicu Grada Gline je 07.03.2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika/ce Stručne službe Grada Gline i podaci o plaći:

–          Organizira i koordinira rad u stručnoj službi, prati sve zakone i ostale propise iz djelokruga odjela, rješava najsloženija pitanja iz djelokruga rada odjela, obavlja poslove izrade prijedloga općih akata iz područja radnih odnosa, pripreme i provođenja izbora na svim izborima, stručna potpora radu gradonačelnika i Gradskog vijeća,  pravni i stručni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, briga o usklađenosti akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima, surađuje sa nadležnim gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima, pravnim i fizičkim osobama, izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnih poslova, prati njihovu realizaciju te izrađuje izvješća vezana uz nadležne poslove i po potrebi sudjeluje u izradi ostalih ugovora iz nadležnosti upravnih tijela, prati izvršenje programa i dokumenata iz nadležnih područja, obavlja stručne poslove oko provedbe natječaja i prijave na natječaje iz nadležnih poslova, organizacija i održavanje suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim institucijama u zemlji i inozemstvu te drugi poslovi koji zakonom ili drugim aktom nisu stavljeni u nadležnost drugom upravnom tijelu Grada Gline, zastupanje Grada Gline pred pravosudnim i drugim tijelima u vezi sa poslovima iz samoupravnog djelokruga, poslovima Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te upravnih tijela, poslovi vezani za održavanje suradnje sa ustrojstvenim oblicima pripadnika nacionalne manjine i političkim strankama, poslovi koji obuhvaćaju pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz područja zaštite na radu,  zaštite od požara, osiguranja objekata i civilne zaštite sukladno posebnim propisima, kontinuirano praćenje stanja u pojedinim područjima iz nadležnosti odjela, predlaganje i poduzimanje određenih mjera, izrada i analiza izvješća, izrada plansko-financijskih dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti, osiguranje i održavanje zgrade Gradske  uprave te ostali poslovi po nalogu Gradonačelnika.

 

–          Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je  2,40, uz osnovicu za izračun plaće za državne službenike i namještenike. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja kandidata/kinja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje sustava lokalne samouprave, službeničke odnose u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, područje provedbe lokalnih izbora, propise o udrugama te Statut Grada Gline.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru su slijedeći:

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, pročišćeni tekst 19/13),

2.      Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11),

3.      Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12),

4.      Zakon o udrugama (NN 74/14),

5.      Statut Grada Gline (Službeni vjesnik broj 16/13, 22/14).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji mogu pristupiti testiranju, bit će objavljeno na web stranici www.grad-glina.hr i na oglasnoj ploči Grada Gline, Trg J. Jelačića 2, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju.

KLASA: 112-02/15-01/02

URBROJ: 2176/20-01-15-4

Glina, 02. ožujak 2015.

[list type=”arrow”]

[/list]