Grad Glina je u 2013. godini nastavio projekt sufinanciranja dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene za OPG-ove u sustavu PDV-a sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Gline.

Grad je za navedenu potporu u Proračunu za 2013. godinu osigurao 100.000,00 kn, te je Gradonačelnik donio Odluku o sufinanciranju dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene kojom su utvrđeni opći uvjeti, kriteriji i postupak sufinanciranja, a temeljem čega je raspisan javni poziv koji je objavljen u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Gline.

Po provedenom javnom pozivu pristiglo je 20 zahtjeva od kojih je 19 poljoprivrednih gospodarstava ispunjavalo uvjete iz Odluke i javnog poziva.

Za navedenih 19  korisnika ovlaštene pravne osobe izradit će potrebnu tehničku dokumentaciju za legalizaciju objekata poljoprivredne namjene (geodetski snimak izvedenog stanja i snimak izvedenog stanja).

Grad će s korisnicima potpisati ugovor o preuzimanju tehničke dokumentacije i obvezi provedbi postupka legalizacije u zakonskim rokovima.

U cilju pomoći svojim građanima i privrednim subjektima Grad Glina je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 21/04 i  „Službeni vjesnik“ broj 48/10).

Donošenjem ove Odluke umjesto četiri zone za plaćanje komunalnog doprinosa  utvrđene su dvije zone. Tako su se prva zona koja je obuhvaćala uži dio gradskog središta naselja Glina sa jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 15 kn/m3 građevine i druga zona koja je obuhvaćala preostali dio naselja Glina sa jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 10 kn/m3 građevine spojile u prvu zonu sa novoutvrđenom  jediničnom vrijednošću  komunalnog doprinosa 2 kn/m3 građevine. Treća zona koja je obuhvaćala prostor širine po 80 m  uz državne ceste D6, D31 i D37 s obje strane ceste  mjereno od ruba kolnika ceste  u kojoj je jedinična vrijednost  komunalnog doprinosa iznosila 5 kn/m3 građevine i četvrta zona koja je obuhvaćala preostalo područje Grada Gline u kojoj je jedinična vrijednost  komunalnog doprinosa iznosila 2 kn/m3 građevine spojile su se u drugu zonu sa novoutvrđenom  jediničnom vrijednošću  komunalnog doprinosa 0,5 kn/m3 građevine

Navedenim mjerama Grad želi pridonijeti razvoju i osnaživanju poljoprivrede i cjelokupnog gospodarstva našeg područja, a time i pridonijeti poboljšanju ekonomskog standarda lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata.

 

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić