Komunalac Glina d.o.o. je sredstvima kapitalne pomoći Grada Gline nabavio mobilno reciklažno dvorište u vrijednosti 98.000,00 kn (bez PDV-a) koje je locirano na odlagalištu komunalnog otpada Gmajna u Glini tj. mjestu koje je predviđeno za reciklažno dvorište, a za koje je u izradi tehnička dokumentacija.
Sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u nabavi je i drugo mobilno reciklažno dvorište koje će koristiti građani u naseljima Grada Gline te će se na taj način sukladno zakonskim propisima omogućiti odvojeno sakupljanje otpada i jednaka dostupnost usluge svim građanima.