Odlaganje azbestnog otpada na području grada Gline bila je tema zajedničke konferencije za novinare sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića i gradonačelnik Gline Stjepana Kostanjevića održane 3. svibnja u glinskoj gradskoj upravi na kojoj su ustvrdili kako se na području Gline neće odlagati azbestni otpad već će ga zbrinjavati putem ovlaštenog oporabljivača.

“Nitko se do sada nije brinuo za odlaganje otpada sa sadržajem azbesta… sada su neki iskoristili tu priliku za skupljanje jeftinih političkih poena, a otpad se odlagao po šumama, rijekama i potocima.

Mi kao odgovorna vlast, omogućit ćemo građanima da svoj otpad mogu zbrinuti preko ovlaštenog oporabitelja” rekao je gradonačelnik Stjepan Kostanjevič na konferenciji za novinstvo s temom odlaganja azbestnog otpada koju je održao zajedno sa županom SMŽ Ivom Žinićem, u četvrtak, 3. svibnja 2018. godine, u prostoru Gradske uprave Grada Gline.

Kako je pojasnio gradonačelnik Kostanjević, nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Gline od 2018. do 2023. bila je predviđena kazeta za zbrinjavanje građevinskog otpada sa sadržajem azbesta. Iako se Grad još 2015. i 2016. očitovao kako ne želi takvu kazetu na svom području, ona se, sukladno zakonu koji predviđa da Grad mora osigurati zbrinjavanje takve vrste otpada, našla u nacrtu novog Plana kojeg je izradila ovlaštena tvrtka. No, na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća ta je točka na zahtjev gradonačelnika povučena s dnevnog reda na doradu, a vladajući vijećnici podnijeli su i amandman vezan uz tu problematiku.

„Vijećnici vladajuće koalicije su podnijeli amandman da se kazeta za zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest izuzme iz Plana što je i prihvaćeno, a ovlašteni oporabitelj će, sukladno zakonu, zbrinjavati azbest s područja grada Gline. Isto tako, predviđeno je zatvaranje čitavog odlagališta do 2023. godine gdje bi Glina svoj otpad zbrinjavala na Babinoj gori kod Karlovca što je predviđeno županijskim Planom gospodarenja otpadom. Mi se nadamo da će do 2023., ako bude izgrađen centar za gospodarenje otpadom na Babinoj gori, naše odlagalište Gmajna, koje je dijelom već sanirano, sukladno zakonima, bude kompletno sanirano i zatvoreno“, kazao je Kostanjević.

Župan Žinić je demantirao nagađanja koja su se pojavila u javnosti vezano uz ovu temu te podsjetio kako su županijskim Planom gospodarenja otpadom za odlaganje ove vrste otpada predviđene četiri lokacije.

„Prije svega želim demantirati sve one silne napise u medijima gdje je rečeno kako župan i gradonačelnik žele otrovati svoje građane. To naprosto nije istina, niti blizu, jer sve ono što radimo, radimo upravo u cilju da osiguramo kvalitetan život na ovim prostorima, u gradu Glini i u našoj županiji. Kao što znate, zakonom koji regulira odlaganje komunalnog otpada predviđeno je da postoje planovi gospodarenja otpadom na državnoj razini, županijskoj, a onda i na gradskim i općinskim razinama. Upravo je naš Plan gospodarenja otpadom predvidio nekoliko lokacija za zbrinjavanje ovdje spomenutog azbestnog otpada. To su četiri lokacije koje su studijom utjecaja na okoliš utvrđene i kao takve definirane. Prva lokacija je Ćore na području općine Dvor, druga je Blatuša u općini Gvozd, Goričica u gradu Sisku i i četvrta lokacija je odlagalište Gmajna u gradu Glini“, rekao je Župan te pojasnio kako lokacije koje su predviđene Planom nisu i određene kao takve, već su to područja koja su Planom definirana kao mjesta na kojima se može odlagati takav otpad, a jedinicama lokalne samouprave dana je mogućnost da same svojim Planom riješe taj problem.

„Grad Glina je u izradi svog Plana gospodarenjem komunalnog otpada u jednom članku predvidio postojanje te kazete. Međutim, u javnoj raspravi se uvidjelo da bi nešto takvo moglo štetiti gradu Glini. Zahvaljujem gradonačelniku i Gradskom vijeću koje neće donijeti takvu odluku već će ta kazeta biti izbačena iz Plana, a sav komunalni otpad azbestnog tipa i drugi građevinski materijal će se odvoziti putem ovlaštenog koncesionara koji će taj otpad zbrinjavati na nekom drugom mjestu“, ustvrdio je Žinić.

Župan je poručio kako niti on, niti gradonačelnik neće niti jednim svojim potezom narušiti kvalitetu života na ovom području, naročito što se tiče prirode i okoliša koji žele sačuvati čistim i očuvanim. „Želimo sačuvati čiste industrije koje ovdje postoje, proizvodnju dječje hrane i drvnu industriju te razvijati ekološku proizvodnju i sve odluke i planove koje ćemo donositi ići će u tom cilju, u smjeru kvalitetnog razvoja ovog područja“, zaključio je Žinić dodavši kako niti „famozno odlagalište radioaktivnog otpada koje je trebalo biti na našem području nije predviđeno županijskim Prostornim planom“ te da ovog trena na području županije ne postoji niti jedno odlagalište za odlaganje azbesta već ovu vrstu otpada zbrinjavaju za to ovlašteni oporabljivači što će biti slučaj i u gradu Glini.