[button color=”light” icon=”download” link=”http://www.apn.hr/media/file/nadmetanja/javno_nadmetanje_br_8.pdf” target=”_blank”]JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA[/button]

 

UVJETI PRODAJE

 

 • – U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, koje na temelju pozitivnih propisa Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva  na nekretninama u Republici Hrvatskoj.
 • – Svi sudionici u nadmetanju dužni su na ime Jamčevine uplatiti iznos od 5% utvrđene početne cijene, za korist računa APN-a, otvorenog kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj računa IBAN HR0723900011100013404, uz napomenu – jamčevina za kupnju nekretnine.
 • – Sudionicima koji ne uspiju na nadmetanju jamčevina će biti vraćena u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda, a odabranom ponuditelju, iznos uplaćen na ime jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu, a sve bez prava na obračun zakonske zatezne kamate.
 • – Sve troškove u svezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora, javnobilježničke ovjere potpisa, kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.
 • – Ponude za nadmetanje dostavljaju se u zatvorenom i zapečaćenom omotu, s naznakom – PONUDA ZA NADMETANJE ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ, na adresu: Savska 41/6, 10 000 Zagreb, poštom preporučeno ili neposredno putem urudžbenog zapisnika APN-a.
 • – Ponude se dostavljaju najkasnije do dana 18. listopada 2013. godine u 12,00 sati,  a o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sudionici će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.
 • – Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati
 • – Ponuditelji mogu najkasnije do roka određenog za otvaranje ponuda istu izmjeniti ili povući.
 • – Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
 • – Nacrt kupoprodajnog ugovora, koji će biti sklopljen s odabranim ponuditeljem, podložan je davanju mišljenja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o usuglašenosti s pozitivnim propisima.
 • – APN nema nikakvih obveza prema odabranom ponuditelju u slučaju negativnog mišljenja od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
 • – APN se obvezuje, u roku od tri (3) dana  nakon dobivenog pozitivnog mišljenja na nacrt kupoprodajnog ugovora, pozvati odabranog ponuditelja da u daljnjem roku od osam (8) dana pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, kojom prilikom je dužan platiti i preostali dio kupoprodajne cijene.
 • – Ukoliko odabrani ponuditelj, bez opravdanog razloga ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, ne plati preostali dio kupoprodajne cijene ili odbije potpisati ugovor, smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.
 • – APN pridržava pravo da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda.
 • – Na ovo javno nadmetanje ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Uz ponudu koja mora sadržavati točne podatke o sjedištu pravne osobe te ime, prezime i adresu za fizičke osobe, OIB za fizičke i OIB i MB za pravne osobe, točnu oznaku nekretnine koja je predmet nadmetanja i cijenu koja se nudi za istu, potrebno je priložiti:

 • a) za pravne osobe – izvod iz registra Trgovačkog suda, za fizičke osobe – osobna iskaznica
 • b) dokaz o plaćenoj jamčevini
 • c) podatke o računu na koji se vraća jamčevina