REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA: 100-01/16-01/01
URBROJ: 2176/20-02-16-4
Glina,  28. travnja 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), a u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu KLASA: 100-01/16-01/01, URBROJ: 2176/20-01-16-1 od 26. veljače 2016. godine, gradonačelnik Grada Gline, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog donosa u Gradu Glini

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (8 sati dnevno), za slijedeća radna mjesta:

STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE

 1. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i protokol – 1 izvršitelj
  • magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica prava, politologije, profesor povijesti, novinarstva ili sociologije,
  • poznavanje rada na računalu.
 2. Viši referent za imovinsko-pravne, opće poslove i javnu nabavu – 1 izvršitelj
  • sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ili stručni prvostupnik/prvostupnica javne uprave ili poslovne informatike,
  • poznavanje rada na računalu.
 3. Administrativni referent – 1 izvršitelj
  • srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera,
  • poznavanje rada na računalu.
 4. Administrativni referent – 1 izvršitelj
  • srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,
  • poznavanje rada na računalu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1. Referent – financijsko-računovodstveni referent – 2 izvršitelja
  • srednja stručna sprema ekonomske struke,
  • poznavanje rada na računalu.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

 1. Viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje – 1 izvršitelj
  • sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ili stručni prvostupnik/prvostupnica građevinske struke,
  • položen vozački ispit B kategorije,
  • poznavanje rada na računalu.
 2. Referent – komunalni redar – 1 izvršitelj
  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, gimnazije ili tehničke struke,
  • poznavanje rada na računalu.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08).

Kandidati pored uvjeta iz ovog javnog poziva moraju ispunjavati i sljedeći uvjet:

 • da su nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na stručno osposobljavanje za rad ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu propisane člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbama članka 14. Zakona.

Osobe na stručnom osposobljavanju za rad nemaju status službenika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću za svoj rad, osim novčane naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.  Grad Glina podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta).

U prijavi na Javni poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), naziv upravnog tijela i radno mjesto za koje se prijavljuje, te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci traženoj za pojedino radno mjesto (preslika diplome/svjedodžbe o završenom školovanju),
 3. dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 4. dokaz da nema odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. kandidat koji ima ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovao, dužan je o tome dostaviti dokaz (potvrda poslodavca o poslovima koje je obavljao ili drugi odgovarajući dokaz),
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba vodi duže od trideset dana,
 7. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11),
 10. za radno mjesto viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje pod r.br.1. u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati su dužni nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati se mogu istodobno prijaviti za više radnih mjesta obuhvaćenih ovim pozivom te u tom slučaju trebaju navesti za koja se radna mjesta prijavljuju odnosno dostaviti prijavu za svako pojedino radno mjesto.

Pročelnik svakog od upravnih tijela u koje se osobe primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua biti će objavljeni na web stranici Grada Gline, www.grad-glina.hr najmanje 5 dana prije održavanja intervjua, a kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovog poziva biti će obaviješteni putem e-maila ili telefonski.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na javni poziv.

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa tim osobama sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojim se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Stručno osposobljavanje obavlja se na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom upravnog tijela, prema Programu stručnog osposobljavanja za rad i pod vodstvom mentora.

Prijave se podnose na adresu: GRAD GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa/naziv upravnog tijela/naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Gline.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kostanjević

 

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog donosa u Gradu Glini