Na temelju članka  9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90., 27/93. i 38/09), članka 101. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik  16/13) i  Zaključka o raspisivanju javnog poziva  za predlaganje programa javnih potreba od 29. kolovoza 2013. (KLASA: 612-01/13-01/05, URBROJ:2176/20-13-1), objavljuje se

Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Gline  za 2014. godinu

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2014.g. za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline te koja će se sufinancirati su: javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, socijalnoj skrbi, briga o braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima, te ostale djelatnosti od interesa za Grad Glinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju udruge, ustanove i  vjerske zajednice koje obavljaju djelatnost na području Grada Gline.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni isključivo na  prijavnici koja se može dobiti u Stručnoj službi Grada Gline, Pisarnici Grada Gline  i na internetskim stranicama www.grad-glina.hr .

Na prijavnici može biti samo jedan program. Ukoliko na prijavnici nema dovoljno mjesta za sve podatke koje predlagatelj želi upisati, prijavnici se mogu ti podaci priložiti na posebnom listu papira. U slučaju da predlagatelj predlaže više programa potrebno je za svaki program ispuniti posebnu prijavnicu.

Prijavnica mora biti popunjena u cijelosti, u protivnom se neće razmatrati, niti će se taj program uvrstiti u Proračun Grada Gline za 2014. g.

Svaki od prijedloga programa iz pojedinog područja mora biti obrazložen, a broj korisnika i  iznos potpora za pojedini program uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelji su dužni dostaviti detaljni financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa  u kojem će navesti ukupne troškove izvršenja programa , dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i dio sredstava koja predlažu da ih osigura Grad Glina.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, članovi Zajednice športskih udruga Grada Gline dostavljaju Zajednici na adresu: Kneza Branimira 35, Glina.

Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina do zaključno 30. rujna 2013.g.

Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati.

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/09/poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-za-2014.g.pdf” target=”_blank”]Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/09/prijavnica-za-2014.g.doc” target=”_blank”]PRIJAVNICA za financiranje programa javnih potreba  Grada Gline za 2014. godinu[/button]