Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 48. i 101. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj: 16/13 i 22/14) te članka 7. stavak 2. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 66/13), Zamjenik gradonačelnika Grada Gline  raspisuje

 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taksi prijevoz na području Grada Gline

 

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Gline.

 

II.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu autotaksi prijevoznik) ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu na području Grada Gline i imaju sjedište/prebivalište na području Grada Gline.

 

III.

Temeljem ovog javnog  poziva Grad Glina izdaje ukupno 5 dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Gline.

Jednom autotaksi prijevozniku može se izdati najviše 2 dozvole.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Gline izdaje se na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole, uz uvjet da autotaksi prijevoznik u tom roku ima važeću licenciju.

Početna visina godišnje naknade za obavljanje autotaksi djelatnosti iznosi 12.000,00  kn po jednoj dopusnici.

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana izdavanje dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

Ako bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji su ponudili veći iznos naknade, a u slučaju iste visine godišnje naknade prednost imaju prijevoznici s dužim iskustvom u obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada.

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti broj dozvola izdavanje kojih zahtjeva.

 

V.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • presliku važeće licencije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza,
 • dokaz da ima sjedište ili prebivalište na području Grada Gline (preslika osobne iskaznice, preslika rješenja o registraciji pravne osobe iz koje je vidljivo sjedište)
 • Preslika obrtnice ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar  kod Trgovačkog suda,
 • dokaz da ima u vlasništvu, zakupu ili leasingu vozilo koje ispunjava uvjete propisane Odlukom o autotaksi prijevozu na području Grada Gline i    posebnim propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz putnika i prijevoz za vlastite potrebe,
 • dokaz da podnositelj zahtjeva ima podmirene sve obveze prema Gradu Glini i proračunu Republike Hrvatske,
 • preslik vozačke dozvole kojom autotaksi vozač dokazuje ima najmanje tri godine vozačku dozvolu,
 • Cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza,
 • presliku Izvješća Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 • Broj žiro računa s IBAN-om, te broj i naziv poslovne banke,
 • OIB,
 • uvjerenje o položenom ispitu kojim se dokazuje poznavanje kulturnih, gospodarskih, turističkih, povijesnih i drugih znamenitosti i objekata na području Grada Gline. Natjecati se mogu i podnositelji koji nemaju položen ispit uz uvjet da ga polože u roku navedenomu točki VI. ovog Javnog poziva,
 • dokaz da autotaksi vozilo osim uvjeta određenih pozitivnim propisima ispunjava i slijedeće uvjete:
  1. ima najmanju snagu pogonskog motora od 65 kW,
  2. ima ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na vidljivom mjestu u vozilu,
  3. ima ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ postavljenu na krovu vozila koja mora svijetliti kad je vozilo slobodno za vožnju,
  4. ima najmanje četvora bočna vrata,
  5. ima ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
  6. ima ugrađen  uređaj  za  istodobno uključivanje  svih  pokazivača  smjera  u  skladu  s Pravilnikom ECE-R 48,
  7. ima ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R14 i ECE-R 16,
  8. ima ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17,
  9. ima ugrađen klima uređaj,
  10. ima ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
  11. ima ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,
  12. ima ugrađeno treće stop svjetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
  13. ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,
  14. ima zapreminu prtljažnog prostora od najmanje 310 litara (VDA).

VI.

Auto taksi vozač koji nema položen ispit o poznavanju kulturnih, gospodarskih, turističkih, povijesnih i drugih znamenitosti i objekata na području Grada Gline, dužan je položiti ispit u roku od najviše tri mjeseca od dana izdavanja dozvole u Obrtničkoj školi u Sisku te odmah po polaganju ispita dostaviti Gradu Glini presliku uvjerenja – potvrde o položenom ispitu.

 

VII.

Ovaj Javni poziv otvoren je do 16. studenog 2015.godine do 09,00 sati, a  objavit će se na službenim stranicama Grada Gline  www.grad-glina.hr i na oglasnoj ploči Grada Gline postavljenoj u službenim prostorijama Grada Gline

Obavijest o raspisanom javnom pozivu objavit će se i u dnevnom tisku.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16. studenog 2015. godine u 09,00 sati u Gradu Glini, 44 400 Glina, Trg bana J. Jelačića 2, soba broj 6.

 

VIII.

Pisani zahtjevi po ovom Javnom pozivu podnose se u zatvorenoj omotnici  na adresu:

GRAD GLINA, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400  Glina s naznakom

„zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području  Grada Gline“

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Grada Gline unutar navedenog roka u ovom javnom pozivu bez obzira na način dostave.

Zahtjevi koji nisu podneseni u roku i koji su nepotpuni, neće se razmatrati.

Krajnji rok za predaju zahtjeva je istovremeno datum i vrijeme javnog otvaranja istih.

 

IX.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina, u Gradu Glini, 44 400 Glina, Trg bana J. Jelačića 2 soba broj 2 kod gđe Nade Babić, dipl. ing. agr. (broj telefona 044/551-609) radnim danom od 7,30 do 14,30 sati.

Klasa: 340-05/15-01/03
Ur.broj: 2176/20-04-15-3
Glina, 21. 10.  2015. godine

GRAD GLINA
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Igor Karaturović, dipl. iur.

[list type=”arrow”]

[/list]