Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

Javni poziv za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Gline
IZJAVA
Obrazac br. 1. SAVJET MLADIH
Obrazac br. 2. SAVJET MLADIH
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Gline
Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

By |2016-03-22T13:42:34+01:0022. March 2016.|Gradske novosti|

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

[list type=”check”]

[/list]

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/02
URBROJ: 2176/20-02-15-1
Glina, 12. ožujak  2015.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 47/14) Gradsko vijeće Grada Gline objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

I.

Savjet mladih Grada Gline (dalje – Savjet) osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Gline u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Gline.

 II.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života, s prebivalištem ili boravištem na teritorijalnom području Grada Gline.

Savjet mladih Grada Gline ima pet članova čiji mandat traje tri godine.

 III.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Gline i njihove zamjenike temeljem Javnog poziva za isticanje kandidatura ističu:

– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
– učenička vijeća,
– studentski zborovi,
– organizacijski oblici mladih pri političkim strankama, sindikalnim ili strukovnim organizacijama u Republici Hrvatskoj,
– neformalne skupine mladih (skupina od najmanje dvadeset (20) mladih).

Prilikom isticanja kandidature za člana Savjeta mladih Grada Gline obavezno se predlaže i kandidat za zamjenika za svakog člana.

Svaki ovlašteni predlagatelj može podnijeti prijedloge za više, odnosno do pet (5) članova Savjeta mladih Grada Gline (zajedno uz prijedloge kandidata za zamjenika za svakog člana).

 IV.

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima koji sadrži sljedeće podatke:

– naziv i sjedište predlagatelja, te ime, prezime i kontakt telefon ovlaštene osobe predlagatelja,
– ime i prezime kandidata,
– osobni identifikacijski broj kandidata,
– ime roditelja kandidata,
– adresu prebivališta ili boravišta kandidata,
– dan, mjesec, godinu i mjesto rođenja kandidata,
– naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne organizacije, nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili neformalne skupine mladih,
– obrazloženje prijedloga u kojem su izneseni razlozi zbog kojih bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta,

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Ukoliko prijedlog dostavlja neformalna skupina mladih prijedlog pored podataka o kandidatima mora sadržavati: ime i prezime i potpis najmanje dvadeset (20) mladih uz navođenje osobnog identifikacijskog broja i dana, mjeseca i godine rođenja.

Navedeni podaci dostavljaju se za kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana.

Uz prijedlog ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti:
–  vlastoručno potpisanu izjavu kandidata za člana i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta, odnosno zamjenika člana
– životopis za kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana
– presliku osobne iskaznice kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana
– izvadak iz registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Gline (dalje – Povjerenstvo) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata. Povjerenstvo će u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidata Povjerenstvo dostavlja Gradskom vijeću Grada Gline te ga objavljuje na mrežnoj stranici Grada Gline.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta. Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta Povjerenstvo provodi postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta. Članovi Gradskog vijeća s popisa kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem biraju članove i zamjenike članova Savjeta.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnoj stranici Grada Gline u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata.

 VI.

Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranicama Grada Gline (www.grad-glina.hr) ili osobno u pisarnici gradske uprave Grada Gline u Glini, Trg bana Josipa Jelačića 2.

 VII.

Prijedlozi kandidata podnose se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnici Grada Gline ili putem pošte na adresu: Grad Glina, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih – NE OTVARATI“.

 VIII.

Rok za dostavu prijedloga je petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Gline.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Predsjednica Gradskog vijeća
Sanja Štingl Vlašić, dr. med.

 

[list type=”check”]

[/list]

By |2016-05-23T09:58:23+02:0013. March 2015.|Savjet mladih|
Go to Top