Grad Glina prijavio se na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za
financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Središnjeg
državnog ureda za demografiju i mlade.
Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i
razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i
mlade od 24. studenoga 2023. (KLASA: 001-01/23-01/51, URBROJ: 519-02-1/3-23-1) Gradu
Glini je dodijeljeno 38.500,00 EUR koliko je i prijavljeno.
Odobrena potpora utrošit će se za plaću odgajatelja te za trošak prehrane djece u Dječjem
vrtiću Bubamara Glina.