Klasa: 112-02/18-01/04

Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 19. II. 2018. (1068)

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. za prijam u službu na radno mjesto viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje, 1 izvršitelj/izvršiteljica.

2. za prijam u službu na radno mjesto upravni referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– za radno mjesto pod 1. sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ili stručni prvostupnik/prvostupnica građevinske ili arhitektonske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen vozački ispit B-kategorije, poznavanje rada na računalu

– za radno mjesto pod 2. srednja stručna sprema upravne, ekonomske, gimnazije ili tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Na javni natječaj (dalje: natječaj) mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/putovnica/domovnica)

– dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba)

– dokaz o ostvarenom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava

– vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, koju ne treba ovjeravati, da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B-ka­tegorije (preslik važeće vozačke dozvole ili drugi odgovarajući dokument), za radno mjesto pod 1.

– dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat će predočiti izvornike prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se u natječaju koriste, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

U upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim zakonima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te se toj osobi dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Grada Gline: www.grad-glina.hr.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Gline objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja pisanog testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Na­rod­nim novinama na adresu: Grad Glina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje/ upravni referent – komunalni redar u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu – ne otvarati«, poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Gline.

Grad Glina

 

Opis poslova referent – komunalni redar

Opis poslova referent – građevinar

Poziv na testiranju komunalni redar