[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/grad-glina-natjecaj-prodaja-nekretnine-zeljezare-cestica-77-1-ko-josevica.pdf” target=”_blank”]Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Glineu Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)[/button]
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  153/09 i 143/12), članka 48.  Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj 16/13.),  članka 19. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline(„Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 18/10),  Grad Glina raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)

 1. Raspisuje se natječaj za kupoprodaju katastarske čestice broj 77/1  u k.o. Joševica koja se nalazi u  Poduzetničkoj zoni Željezara u Glini (nova  izmjera k.č. 3528/4, k.o. Glina) koja se u naravi sastoji od:
  • dvorišta 6444 m²
  • gospodarske zgrade  površine               1690 m²
  • gospodarske zgrade površine                  153 m²
  • gospodarske zgrade površine                  153 m²
  • gospodarske zgrade površine                    35 m²
  • dijela gospodarske zgrade  površine         74 m²

  Nekretnina se prodaje u stanju u kojem je viđena.

 2. Početna cijena za kupoprodaju nekretnine iz  točke 1. Natječaja  iznosi: 1.850.000,00  kuna.
 3. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva u Republici Hrvatskoj.
 4. Ponuda mora sadržavati:
  • ime i prezime s naznakom prebivališta (za fizičke osobe) odnosno naziv ponuditelja i sjedište (za pravne osobe),
  • iznos ponuđene cijene
  • preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe) odnosno Rješenje o upisu u sudski ili drugi javni registar (za trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnike),
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema proračunu Grada Gline te Komunalcu Glina d.o.o.
 5. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Gline IBAN:HR8224070001812100003, model  plaćanja HR68 za pravne osobe i  fizičke osobe,poziv na broj 7722- OIB za pravne osobe i  fizičke osobe koje se natječu u postupku. Ponuda mora biti potpisana, a stranice i dokumentacija numerirane i uvezane.
 6. Ponude na  javni  natječaj podnose se na hrvatskom jeziku  u zatvorenoj omotnici s naznakom
  «Za Javni natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati» na adresu: Grad Glina, 44 400 Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2.
 7. Prostor se može vidjeti radnim danom  od 09 – 13 sati uz prethodnu najavu na telefonski broj 044/551-609 ili 044/551-605.
 8. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
 9. Javno otvaranje ponuda održat će se dana   29. listopada   2013.  godine u  12,00  sati u prostorijama Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati, uz članove Povjerenstva, i svi ponuditelji koji su dostavili ponude za kupnju nekretnine iz ovoga Javnog natječaja kao i punomoćnici ponuditelja     (uz prethodni dokaz o ovlaštenju za zastupanje ponuditelja).
 10. Nepotpune ili nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 11. Grad Glina zadržava pravo poništiti natječaj ili bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno ne odabrati niti jednog ponuditelja.
 12. Natjecatelju čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će  biti vraćena u roku od 30 0dana od okončanja postupka. U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude kao i od sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, nema pravo na povrat jamčevine.

GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
Milan Bakšić