Dopuna Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“

 

GRAD GLINA U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“

1) PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Gline u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Grada Gline.
Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:
a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
● U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 ⁰C;
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
• ≤0,20 za Θe,mj,min≤3 ⁰C (≤0,25 za Θe,mj,min>3 ⁰C) za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),
• ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C (≤0,40 za Θe,mj,min>3 ⁰C) za vanjski zid grijanog prostora,
• ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C (≤0,45 za Θe,mj,min>3 ⁰C) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline
e) energetski pregled i energetski certifikat

Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja:
a) ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
b) ima najviše dvije funkcionalne stambene jedinice;
c) izgrađena na zasebnoj katastarskoj čestici ;
d) građevinske bruto površine do 400 m2;

Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja do 82,5%, maksimalnog
iznosa do 61.875,00 kn) (sa PDV-om) po obiteljskoj kući. Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost sufinancira iznos od 80% ili maksimalno 60.000,00 kuna a Grad
Glina 2,5% odnosno maksimalno iznos od 1.875.00 kuna., odnosno do najvećeg
sveukupnog iznosa od 61.875,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a). Gdje Fond
sudjeluje s ukupnim iznosom od 1.000.000,00kn, a Glina sudjeluje s ukupnim
iznosom od 31.500,00kn.
Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena
konačna obračunska situacija ugradnje nakon datuma javne objave Natječaja.

2) KORISNICI SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Gline i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja, i u toj prijavi može prijaviti jednu ili sve od navedenih mjera energetske učinkovitosti na obiteljskoj kući.

3) UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:

a) punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Provoditelja Natječaja,
b) posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojem se planira provedba mjera energetske učinkovitosti, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom vlasništvu Podnositelja prijave već može biti i u vlasništvu člana/članova uže obitelji
c) ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera energetske učinkovitosti, a koja se nalazi na području Provoditelja natječaja;
d) posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
e) obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti sa točnim podacima;
f) obavezuje se izraditi svu potrebnu tehničku dokumentaciju za provođenje mjere energetske učinkovitosti, sukladno Zakonu o gradnji.
g) obvezuje se da će početi sa radovima provedbe mjere energetske učinkovitosti tek nakon dana provedenog terenskog pregleda i točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća, , a sve prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti kojeg će potpisati s Provoditeljem natječaja
h) izraditi novi energetski certifikat za predmetnu nekretninu po završenom ulaganju

4.) POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:
1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici
2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (IZVORNIK);
3. za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana) ;
4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
5. dokaz da je obiteljska kuća na kojoj se provodi mjera EnU postojeća (PRESLIKA IZVORNIKA) – priznaju se dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13);
6. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja);
7. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Sisku, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;
8.Potvrda Upravnog odjela za komunalne djelatnosti pri Gradu Glini o ne postojanju
duga za komunalnu naknadu
9.Potvrda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije da je građevina izgrađena u postupku obnove ratom uništenih objekata ili drugi dokaz da je građenje, rekonstrukcija, obnova odnosno sanacija građevine provedena u sklopu provedbe propisa o obnovi ili propisa o područjima posebne državne skrbi (Ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine).

5. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Uz zadovoljenje Uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:

Prijave koje nisu isključene sukladno uvjetima iz članka 9. ovog Pravilnika ocijenit će Povjerenstvo.
Ukupan broj bodova koje pojedina prijava može ostvariti iznosi 220.
Bodovanje se vrši prema tri osnovna kriterija s obzirom na predmet prijave sukladno članku 3. Pravilnika. Prijave će se bodovati prema sljedećim kriterijima:
1. kriterij: Tehno-ekonomska opravdanost provedbe mjere energetske učinkovitosti na prijavljenom kućanstvu
(najveći ukupan broj bodova 55);

, gdje je K faktor iskorištenja površine

 

K Bodovi K Bodovi K Bodovi K Bodovi
<7 55 33 41 60 27,5 87 14
7 54 34 40,5 61 27 88 13,5
8 53,5 35 40 62 26,5 89 13
9 53 36 39,5 63 26 90 12,5
10 52,5 37 39 64 25,5 91 12
11 52 38 38,5 65 25 92 11,5
12 51,5 39 38 66 24,5 93 11
13 51 40 37,5 67 24 94 10,5
14 50,5 41 37 68 23,5 95 10
15 50 42 36,5 69 23 96 9,5
16 49,5 43 36 70 22,5 97 9
17 49 44 35,5 71 22 98 8,5
18 48,5 45 35 72 21,5 99 8
19 48 46 34,5 73 21 100 7,5
20 47,5 47 34 74 20,5 101 7
21 47 48 33,5 75 20 102 6,5
22 46,5 49 33 76 19,5 103 6
23 46 50 32,5 77 19 104 5,5
24 45,5 51 32 78 18,5 105 5
25 45 52 31,5 79 18 106 4,5
26 44,5 53 31 80 17,5 107 4
27 44 54 30,5 81 17 108 3,5
28 43,5 55 30 82 16,5 109 3
29 43 56 29,5 83 16 110 2,5
30 42,5 57 29 84 15,5 111 2
31 42 58 28,5 85 15 112 1,5
32 41,5 59 28 86 14,5 ≥113 1

2. kriterij: Zatečeno stanje sustava za grijanje prostora (najveći ukupan broj bodova 30);
● energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)
● energent lož ulje (20 bodova)
● energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
● energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.

3. kriterij: Zatečeno stanje dijelova građevine (najveći ukupan broj bodova 135)

a) Prijava za sufinanciranje Toplinske zaštite vanjske ovojnice (najveći ukupan broj bodova 75)

a1. Vanjski zid
• Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska žbuka, stiropor ili kamena vuna) :
• 0 cm (15 bodova)
• toplinska žbuka 1-3 cm (10 bodova)
• 4-5 cm (7 bodova)
• 6-9 cm (5 bodova)
• 10-14 cm (3 boda)
• 15 cm ili više (0 bodova)

• Tip konstrukcije vanjskog zida:
• Armirano betonski zid (15 bodova)
• Lakobetonski blokovi (12 bodova)
• Puna opeka (10 bodova)
• Blok (šuplja) opeka (7 bodova)
• Kamen, drvo (5 bodova)
• Porobeton ili termoblok, zid s termožbukom (3 boda)

a2) Krov ili strop prema negrijanom tavanskom prostoru:
• Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :
• 0 cm (30 bodova)
• 1-3 cm (25 bodova)
• 4-5 cm (15 bodova)
• 6-9 cm (10 bodova)
• 10-14 cm (5 boda)
• 15 cm ili više (0 bodova)

a3) Pod
• Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite poda (stiropor ili kamena vuna) :
• 0 cm (15 bodova)
• 1-3 cm (10 bodova)
• 4-5 cm (5 bodova)
• 6-9 cm (2 bodova)
• 10-14 cm (0 boda)

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjske ovojnice i tip konstrukcije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

a) b) Prijava za sufinanciranje Energetski učinkovite vanjske stolarije (prozora i vrata) (najveći ukupan broj bodova 60)

• Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
• jednostruko staklo (60 bodova)
• dvostruko obično staklo (40 boda)
• dvostruko izo staklo (30 bodova)
• dvostruko izo staklo s low-e premazom (20 bodova)
• trostruko izo staklo (10 bodova)
• trostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovat će se s obzirom na udio pojedine vrstu u ukupnom broju vanjske stolarije.
Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova prednost pri odabiru imati će one prijave sa ranijim datumom, odnosno vremenom slanja prijave

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:

uz naznaku: „„PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA– NE OTVARATI““

Rok za dostavu prijava je 45 (četrdesetpet) dana od dana objave.

Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

7. OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo Grada Gline. Lista prioriteta za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Konačnu Odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Povjerenstvo o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.
Protiv odluke Gradonačelnika o odabiru korisnika sredstava, sudionik Natječaja može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objave, odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

8. IZJAVA PRIJAVITELJA

Svaki odabrani korisnik dužan je Gradu Glini dostaviti izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će izvesti sve planirane radove te će u roku dostaviti zahtjev za povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom.

9. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Na osnovu konačne liste prioriteta, Grad Glina će sa svim odabranim korisnicima sklopiti ugovore o sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti.
Ugovorom o sufinanciranju biti će definiran iznos i postotak radova koji sufinancira Grad Glina, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.
Prije sklapanja Ugovora, odabrani korisnik je dužan u roku 30 dana od dana konačne Odluke o odabiru dostaviti projektnu dokumentaciju (minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja, (za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban je glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata – prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 110/08, 89/09).

10. ZAHTJEV ZA ISPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA

Korisnik sredstava je dužan nakon završetka projekta dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati:

1.ispostavljeni račun za opremu i ugradnju mjere EnU (original ili ovjerena kopija) koji mora sadržavati:
• detaljnu i cjelovitu specifikaciju ugrađenog materijala, opreme i radova na način da su navedene:
a) stavke prihvatljivih troškova sukladno članku 3. ovoga Pravilnika;
b) sav ostali materijal, oprema i radovi koji nisu sastavni dio prihvatljivih troškova;
• jasno naznačenim iznosima sufinanciranja Provoditelja natječaja (u postotnom i apsolutnom iznosu) za dio prihvatljivih troškova.

2.kopiju ovjerene Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja obiteljskih kuća koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), mora sadržavati:
• naziv i adresa kućanstva;
• izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju mjera toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, energetski učinkovite vanjske stolarije, sustava grijanja ili sustava prozračivanja u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine te ugrađene građevne proizvode;
• specificiranu vrstu i debljinu kao i ukupnu površinu ugrađene toplinske izolacije ukoliko se provela mjera EnU ovojnice, odnosno vrstu ostakljenja i prozorskog okvira za vanjsku stolariju sa pripadajućim koeficijentima prolaska topline ukoliko se provela mjera EnU za vanjsku stolariju i tehničku specifikaciju sustava grijanja i prozračivanja;
• fotodokumentaciju u fazi izvođenja radova pri provedbu mjere EnU (minimalno 3 slike formata 15 x 10 cm na različitim lokacijama pročelja, u slučaju ugradnje sustava grijanja i prozračivanja slike ugrađene opreme);
• popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima.

3. kopiju ovjerene garancije Izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava ga Izvođač radova);

4. važeću Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. ovog Pravilnika;

5. završno izvješće nadzornog inženjera;

6. presliku zapisnika o provedenom energetskom pregledu i presliku energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljem navedenog energetskog pregleda

7. Izjavu izvođača radova o jamstvenom roku
– Za izvedene radove na minimalno 2 godine
– Za opremu na rokove koji nisu kraći od onih koje daje dobavljač opreme

Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Provoditelj natječaja.

Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant, izvođač radova niti energetski certifikator.

Za izvođenje mjera energetske učinkovitosti i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za odgovarajuću djelatnost.

Fond i Grad Glina isplaćivati će sredstva za opravdane troškove nastale nakon dana
objave Javnog poziva gdje će Povjerenstvo Grada Gline provjeriti točnost prijavljenih
početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima.

11. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je na internet stranicama Grada Gline. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Glini da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.
Grad Glina zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.
Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se preuzeti na Internet stranicama Grada Gline.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od strane kontakt osobe: Saša Požar, telefon: 099/802-5838 , e-mail: sasa@uljanik.net – Uljanik d.o.o..

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

[list type=”check”]

[/list]