GRAD GLINA U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  raspisuje  JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“-II.krug

 

 

1)  PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Grada Gline u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Grada Gline.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:

a)               zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

●                   U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 ⁰C;

b)               povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

·      ≤0,20 za Θe,mj,min≤3 ⁰C (≤0,25 za Θe,mj,min>3 ⁰C) za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),

·      ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C (≤0,40 za Θe,mj,min>3 ⁰C) za vanjski zid grijanog prostora,

·      ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C (≤0,45 za Θe,mj,min>3 ⁰C) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

c)               povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

d)               povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline

e)               energetski pregled i energetski certifikat

 

Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja:

a)  ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;

b)  ima najviše dvije funkcionalne stambene jedinice;

c)  izgrađena na zasebnoj katastarskoj čestici ;

d)  građevinske bruto površine do 400 m2;

Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja do 82,5%, maksimalnog  iznosa  do 61.875,00 kn) (sa PDV-om) po obiteljskoj kući. Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost sufinancira iznos od 80% ili maksimalno 60.000,00 kuna a Grad  Glina 2,5% odnosno maksimalno  iznos od 1.875.00 kuna., odnosno do najvećeg  sveukupnog iznosa od 61.875,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a). Gdje Fond  sudjeluje s ukupnim iznosom od 648.933,90 kn, a Glina sudjeluje s ukupnim  iznosom od 16.639,33 kn.

Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena

konačna obračunska situacija ugradnje nakon datuma javne objave Javnog poziva.

 

2)  KORISNICI SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Gline i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja, i u toj prijavi može prijaviti jednu, više ili sve od navedenih mjera energetske učinkovitosti na obiteljskoj kući.

3)  UVJETI KOJE PODNOSITELJI PONUDA MORAJU UDOVOLJITI

Uvjeti koje Podnositelji ponuda moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:

a)    punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Provoditelja Natječaja,

b)    posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojem se planira provedba mjera energetske učinkovitosti, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom vlasništvu Podnositelja prijave već može biti i u vlasništvu člana/članova uže obitelji

c)    ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera energetske učinkovitosti, a koja se nalazi na području Provoditelja natječaja;

d)    posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);

e)    obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti sa točnim podacima;

f)     obavezuje se izraditi svu potrebnu tehničku dokumentaciju za provođenje mjere energetske učinkovitosti, sukladno Zakonu o gradnji.

g)    obvezuje se da će početi sa radovima provedbe mjere energetske učinkovitosti tek nakon  dana provedenog terenskog pregleda i točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća,  a sve prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti kojeg će potpisati s Provoditeljem natječaja

h)    izraditi novi energetski certifikat za predmetnu nekretninu po završenom ulaganju

 

4.)   OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji ponuda na ovaj Natječaj moraju priložiti:

1.    cjelovito popunjen Prijavni obrazac, potpisan od strane Podnositelja ponude i vlasnika/suvlasnika obiteljske kuće, u izvorniku;

2.   obostrane preslike osobnih iskaznica ili izvornike uvjerenja o prebivalištu koji nisu stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude na Natječaj JLS za Podnositelja ponude i sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva;

3. vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU         (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);

4. preslike dokaza o legalno izgrađenoj obiteljskoj kući na kojoj se provodi mjera EnU–       priznaju se dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13):

·         izvršne dozvole za građenje obiteljske kuće (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;

·         rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;

·         potvrdu da je obiteljska kuća izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;

·         rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12);

sa potpisanom izjavom da obiteljska kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument kojim se dokazuje njezina zakonitost, a koja se nalazi u okviru prijavnog obrasca.

5.  projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja);

6. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Sisku,  Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;

7. Potvrda Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline o ne postojanju duga prema proračunu Grada Gline.

 

5)   DODATNA DOKUMETACIJA

Samo u slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine- točka 4. članka 6.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 3. članka 6.) nisu identični potrebno je dostaviti:
Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).

6)    KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Uz zadovoljenje Uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih ponuda i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:

 

Ponude koje nisu isključene sukladno uvjetima iz članka 9. ovog Pravilnika ocijenit će Povjerenstvo.

Ukupan broj bodova koje pojedina ponuda može ostvariti iznosi 220.

Bodovanje se vrši prema tri osnovna kriterija s obzirom na predmet prijave sukladno članku 3. Pravilnika. Ponude će se bodovati prema sljedećim kriterijima:

1. kriterij: Tehno-ekonomska opravdanost provedbe mjere energetske učinkovitosti na prijavljenom kućanstvu
(najveći ukupan broj bodova 55);

, gdje je K faktor iskorištenja  površine

K

Bodovi

K

Bodovi

K

Bodovi

K

Bodovi

<7

55

33

41

60

27,5

87

14

7

54

34

40,5

61

27

88

13,5

8

53,5

35

40

62

26,5

89

13

9

53

36

39,5

63

26

90

12,5

10

52,5

37

39

64

25,5

91

12

11

52

38

38,5

65

25

92

11,5

12

51,5

39

38

66

24,5

93

11

13

51

40

37,5

67

24

94

10,5

14

50,5

41

37

68

23,5

95

10

15

50

42

36,5

69

23

96

9,5

16

49,5

43

36

70

22,5

97

9

17

49

44

35,5

71

22

98

8,5

18

48,5

45

35

72

21,5

99

8

19

48

46

34,5

73

21

100

7,5

20

47,5

47

34

74

20,5

101

7

21

47

48

33,5

75

20

102

6,5

22

46,5

49

33

76

19,5

103

6

23

46

50

32,5

77

19

104

5,5

24

45,5

51

32

78

18,5

105

5

25

45

52

31,5

79

18

106

4,5

26

44,5

53

31

80

17,5

107

4

27

44

54

30,5

81

17

108

3,5

28

43,5

55

30

82

16,5

109

3

29

43

56

29,5

83

16

110

2,5

30

42,5

57

29

84

15,5

111

2

31

42

58

28,5

85

15

112

1,5

32

41,5

59

28

86

14,5

≥113

1

2. kriterij: Zatečeno stanje sustava za grijanje  prostora (najveći ukupan broj bodova 30);

●     energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)

●     energent lož ulje (20 bodova)

●     energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)

●     energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)

 

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.

 

3. kriterij: Zatečeno stanje dijelova građevine (najveći ukupan broj bodova 135)

 

a)    Prijava za sufinanciranje Toplinske zaštite vanjske ovojnice (najveći ukupan broj bodova 75)

 

a1. Vanjski zid

·         Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska žbuka, stiropor ili kamena vuna) :

·         0 cm  (15 bodova)

·         toplinska žbuka  1-3 cm (10 bodova)

·         4-5 cm (7 bodova)

·         6-9 cm (5 bodova)

·         10-14 cm (3 boda)

·         15 cm ili više (0 bodova)

 

·      Tip konstrukcije vanjskog zida:

·         Armirano betonski zid (15 bodova)

·         Lakobetonski blokovi (12 bodova)

·         Puna opeka (10 bodova)

·         Blok (šuplja) opeka (7 bodova)

·         Kamen, drvo (5 bodova)

·         Porobeton ili termoblok, zid s termožbukom (3 boda)

 

a2) Krov ili strop prema negrijanom tavanskom prostoru:

·         Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :

·         0 cm  (30 bodova)

·         1-3 cm (25 bodova)

·         4-5 cm (15 bodova)

·         6-9 cm (10 bodova)

·         10-14 cm (5 boda)

·         15 cm ili više (0 bodova)

 

a3) Pod

·         Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite poda (stiropor ili kamena vuna) :

·         0 cm  (15 bodova)

·         1-3 cm (10 bodova)

·         4-5 cm (5 bodova)

·         6-9 cm (2 bodova)

·         10-14 cm (0 boda)

 

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjske ovojnice i tip konstrukcije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

 

a)    b) Prijava za sufinanciranje Energetski učinkovite vanjske stolarije (prozora i vrata) (najveći ukupan broj bodova 60)

 

·         Tehničke karakteristike vanjske stolarije:

·         jednostruko staklo (60 bodova)

·         dvostruko obično staklo (40 boda)

·         dvostruko izo staklo (30 bodova)

·         dvostruko izo staklo s low-e premazom (20 bodova)

·         trostruko izo staklo (10 bodova)

·         trostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)

 

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovat će se  s obzirom na udio pojedine vrstu u ukupnom broju vanjske stolarije.

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

 

Ukoliko dvije ili više ponuda budu bodovane jednakim brojem bodova prednost pri odabiru imati će one ponude sa ranijim datumom, odnosno vremenom slanja ponude.

 

7)  DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, preporučeno s povratnicom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Gline,  u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu provoditelja natječaja: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 

uz naznaku: „PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH

KUĆA – II. krug – NE OTVARAJ“

 

Rok za dostavu ponuda je 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja. Nepotpune ponude kao i ponude dostavljene nakon isteka roka i ponude koje nisu predmet natječaja neće se razmatrati.

 

Ponude i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

 

8)  OBRADA I RELIZACIJA PONUDA

U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti obavit će se terenski pregled prijavljenih kućanstava s cjelovitom dokumentacijom.

Postupak i način ocjenjivanja opisan je u članku 9. i članku 10. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava.

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja u pisanom obliku, sa povratnicom ili  predati neposredno u pisarnicu Grada Gline, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja ponude, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene liste, na adresu provoditelja natječaja: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu s naznakom: Projekt EnU – II.krug  – Žalba na neslužbenu bodovnu listu.

Povjerenstvo u roku od 10 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zaključak), koji se objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava.

 

 

Ukupan broj korisnika subvencije može se povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirati će oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.

Podnositelj ponude dužan je u roku 20 dana od zaprimanja Zaključka dostaviti Gradu Glini projektnu dokumentaciju minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja, (za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban je glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata – prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 110/08, 89/09) (nije opravdani trošak)- u protivnom gubi pravo na odobrena sredstva

 

Dokumentacija se dostavlja: jedan primjerak  u analognom i jedan primjerak na CD mediju, na adresu Provoditelja natječaja (vidi točku 10.), uz naznaku: Projekt EnU-II.krug – Projektna dokumentacija.

 

Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama sklopit će se ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natječaja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno Zaključku subvencionirati će se prvi sljedeći prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.

 

9)     ZAHTJEV ZA ISPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA

 

Korisnik sredstava je dužan najkasnije u  roku 10 dana od završetka radova dostaviti Provoditelju natječaja Zahtjev za isplatu sredstava subvencioniranja koji mora sadržavati:

1.ispostavljeni račun za opremu i ugradnju mjere EnU (original ili ovjerena kopija) koji mora sadržavati:

detaljnu i cjelovitu specifikaciju ugrađenog materijala, opreme i radova na način da su navedene:
a)    stavke prihvatljivih troškova sukladno članku 3. ovoga Pravilnika;

b)    sav ostali materijal, oprema i radovi koji nisu sastavni dio prihvatljivih troškova;

jasno naznačenim iznosima sufinanciranja Provoditelja natječaja (u postotnom i apsolutnom iznosu) za dio prihvatljivih troškova.
2.kopiju ovjerene Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja obiteljskih kuća koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) i Pravilniku o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14), mora sadržavati:

naziv i adresa kućanstva;
izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju mjera toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, energetski učinkovite vanjske stolarije, sustava grijanja ili sustava prozračivanja u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine te ugrađene građevne proizvode;
specificiranu vrstu i debljinu kao i ukupnu površinu ugrađene toplinske izolacije ukoliko se provela mjera EnU ovojnice, odnosno vrstu ostakljenja i prozorskog okvira za vanjsku stolariju sa pripadajućim koeficijentima prolaska topline ukoliko se provela mjera EnU za vanjsku stolariju i tehničku specifikaciju sustava grijanja i prozračivanja;
fotodokumentaciju u fazi izvođenja radova pri provedbu mjere EnU (minimalno 3 slike formata 15 x 10 cm na različitim lokacijama pročelja, u slučaju ugradnje sustava grijanja i prozračivanja slike ugrađene opreme);
popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima.
3. kopiju ovjerene garancije Izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava ga Izvođač radova);

 

4. važeću Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. Pravilnika (kopija);

5. završno izvješće nadzornog inženjera sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN111/14) ;

6. presliku zapisnika o provedenom energetskom pregledu i presliku energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljem navedenog energetskog pregleda

7. Izjavu izvođača radova o jamstvenom roku

–           Za izvedene radove na minimalno 2 godine

–           Za opremu na rokove koji nisu kraći od onih koje daje dobavljač opreme

 

Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Provoditelj natječaja.

Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant, izvođač radova niti energetski certifikator.

Za izvođenje mjera energetske učinkovitosti i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba  registrirana za odgovarajuću djelatnost.

Fond i Provoditelj natječaja subvencionirat će samo opravdane troškove određene Minimalnim tehničkim uvjetima koji su nastali nakon objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencioniranja.

 

10) OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je na internetskim stranicama Grada Gline www.grad-glina.hr.   Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj ponude daje odobrenje Gradu Glini da osnovne podatke o podnositelju ponude i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Grad Glina zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Gline.

Adresa provoditelja natječaja: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe:

Domagoj Bunarđija, mag.ing.aedif.

telefon: 044/547777, 098/648043

e-mail: dotkonzalting@gmail.com

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

 

[list type=”arrow”]

  1. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Gline
  2. Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“-II.krug
  3. PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća-II. krug
  4. PRIJAVNI OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA
  5. UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U SVEZI SUFINANCIRANJA TROŠKOVA PROVEDBE MJERA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
  6. ZAHTJEV ZA ISPLATU SUFINANCIRANJA u sklopu Natječaja EnU 2015 – II. krug

[/list]