REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA: 007-01/16-01/08
URBROJ: 2176/20-02-16-2
Sisak, 14. lipanj 2016.

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 7414), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gline (KLASA:402-01/16-01/26, URBROJ: 2176/20-02/16-1 od 13.svibnja 2016.godine) gradonačelnik Grada Gline danom 9.6.2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijavu programa/projekata udruga civilnog društva u području kulture Grada Gline

I.

Grad Glina poziva udruge civilnog društva u području kulture i tehničke kulture, da se prijave na Javni natječaj za pružanje financijske podrške programima/projektima koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u kulturi i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranim planskim dokumentima Grada Gline.

II.

Udruge i ustanove iz točke I. sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte po područjima djelovanja u području kulture i tehničke kulture.

III.

Udruge i ustanove mogu prijaviti programe/projekte koji za cilj imaju:

  • provedbu programa/projekata kojima se ispunjavaju ciljevi iz područja kulture i tehničke kulture,
  • provedbu programa/projekata javnih potreba u kulturi,
  • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Grada Gline,
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada Gline,
  • organizaciju manifestacija,
  • druge oblike namjene i dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada Gline.

IV.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 170.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najviši iznos je 20.000,00 kuna.

V.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 14.srpnja 2016. godine.

VI.

Svaka udruga i ustanova koja se prijavljuje na Natječaj može prijaviti i ugovoriti najviše dva programa /projekta u okviru ovog Natječaja, na razdoblje do 31. prosinca 2016. godine.

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje duže od dvije godine na području Grada Gline zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području kulture i tehničke kulture, što je razvidno iz ciljeva  i popisa djelatnosti u statutu udruge i ustanove, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruge će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi odnosno ustanovi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga odnosno ustanova ima podmirene sve doprinose i poreze.

VII.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa projekata i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata koji doprinose razvoju kapaciteta udruga.

VIII.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Gline kao davatelja financijskih sredstava – www.grad-glina.hr.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: GRAD GLINA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2, 44 400 GLINA s naznakom, prijava na Javni natječaj za prijavu programa/projekta udruga civilnog društva u području kulture Grada Gline, uz napomenu „Ne otvarati“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kako i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za prijavu programa/projekata udruga civilnog društva Grada Gline.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: drustvene.djelatnosti@grad-glina.hr

GRADONAČELNIK
Stjepan Kostanjević

JAVNI NATJEČAJ: Za prijavu programa/projekata udruga civilnog društva u području kulture Grada Gline

Obrazac A5 – upute za prijavitelje-GRAD GLINA

1. Ogledni obrazac opisa programa ili projekta

2. Obrazac proračuna glina

3. Izjava o partnerstvu

4. Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

5. Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

7. Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta