Na temelju članka 17. Statuta Knjižnice i čitaonice Glina, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Glina, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne Novine” broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Zakona o radu (Narodne novine, broj 34/14, članak 10.), ravnateljica  Knjižnice i čitaonice Glina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme

 • 1 izvršitelj/ica  m/ž

Kandidati trebaju izvršavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima knjižničarske djelatnosti
 • poznavanje aktualnog programa za računalnu obradu građe
 • ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
 • ispunjava ostale uvjete određene zakonom.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika diplome o stručnoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje poslodavca, ugovor o radu i sl.)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme, na šest mjeseci uz puno radno vrijeme i probni rad od 1 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja provesti će se provjera radnih i stručnih sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Grada Gline: www.grad-glina.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Grada Gline i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za popunu radnog mjesta diplomirani knjižničar“, dostavljaju se na adresu KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA, S. i A. Radića 10 , 44400 Glina.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao/la od kandidature za radno mjesto.

Pravni izvori za testiranje su:

 • Zakon o knjižnicama („Narodne Novine” broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
 • Statut Knjižnice i čitaonice Glina (www.grad-glina.hr)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Ravnateljica:
Suzana Šantek, dipl.bibl.

KLASA: 610-05/15-01/33
URBROJ: 2176-95-15-1

U Glini, 24. studenog 2015. godine

[list type=”arrow”]

[/list]