Natječaj objavljen 20. studenog 2014.g. u Večernjem listu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-04/14-01/07
URBROJ: 2176/20-02-14-3
Glina,  19. studeni 2014.g.

Temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09. dalje – Zakon), i čl. 23. Statuta Knjižnice i čitaonice Glina, gradonačelnik Grada Gline  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Glina

1.    Za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Glina može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

–          državljanstvo Republike Hrvatske,

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

–          Ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

–          da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,

–          da ispunjava ostale uvjete određene zakonom.

2.    Mandat ravnatelja je četiri godine i može biti ponovo imenovan.

3.    Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

–          životopis,

–          domovnicu,

–          diplomu,

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara,

–          uvjerenje o radnom stažu ili ovjerenu presliku radne knjižice,

–          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

–          program djelovanja i razvitka Knjižnice za mandatno razdoblje.

4.    Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta šalju se na adresu: Grad  Glina, Trg bana Jelačića 2, 44400 Glina, s naznakom «Natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Glina – ne otvarati».

5.    Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu

6.    Na natječaj se mogu  prijaviti osobe  oba spola

7.    Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8.    O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD GLINA