Gradonačelnik Grada Gline objavljuje

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

iz Proračuna

Grada Gline za 2017. godinu

I.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline su projekti i programi od interesa za Grad Glinu.

II.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gline, financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

– Javne potrebe u društvenim djelatnostima

1. Rad s djecom i mladima

2. Očuvanje tradicijske kulture i kulturno-umjetnički amaterizam

3. Rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti

4. Zaštita i očuvanje kulturne i prirodne baštine.

5. promicanja vrijednosti Domovinskog rata

6. zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih i unapređenje kvalitete života umirovljenika

III.

Grad Glina će sufinancirati programe/projekte koji su predmet objavljenih natječaja sukladno svojim mogućnostima u visini sredstava osiguranih u Proračunu Grada Gline.

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– udruge ili druge pravne i fizičke osobe koje djeluju na području Grada Gline najmanje godinu dana do trenutka objave natječaja, te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Grada Gline,

– čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelatnosti navedenih u ovom Natječaju, što mora biti vidljivo iz Statuta.

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Gline ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Gline te provode programe na području Grada Gline.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene

na web stranici Grada Gline, www.grad-glina.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

– Prijavnicu na Natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

PRIJAVNI OBRAZAC

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Potpisana izjava o točnosti i istinitosti podataka

Ispunjen obrazac – „OBRAZAC ZA PRIJAVU PRORAČUNA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Gline, vlastitih prihoda i drugih izvora).

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

  1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)

  1. Preslika statuta prijavitelja je potrebna samo ukoliko se na web stranici nadležnog registra ne nalazi tekst statuta prijavitelja.

Ukoliko udruzi još nije objavljen Statut na web stranicama Registra udruga, potrebno je dostaviti presliku statuta i potvrdu Ureda državne uprave u SMŽ da je statut usklađen s zakonom.

  1. Potpisana izjava da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja odnosno da nije pravomoćna osuđena za kazneno djelo.

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

  1. naziv i adresu prijavitelja

  1. naznaku “Natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno. Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Glina, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća, Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina.

Osobno se prijave dostavljaju u pisarnicu Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina, soba br. 20.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Glini u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za ocjenjivanje programa sastavljeno od pet članova koje će imenovati Gradonačelnik Grada Gline.

Sve formalno valjane prijavljene programe razmatrat će i sadržajno vrednovat će Povjerenstvo za ocjenjivanje imenovano od strane gradonačelnika Grada Gline.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrascu za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta koji čine sastavni dio ovog Natječaja.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 14. travnja 2017. godine.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Gline za 2017. godinu.

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Grad Glina, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća i putem e-maila navedenog u Uputama za prijavitelje.

Gradonačelnik

Stjepan Kostanjević

Dokumentacija:

Javni natječaj

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Izvjava o točnosti podataka

JAVNI NATJEČAJ ZA 2017.

Obrazac financijskog izvjestaja

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac opisnog izvješća

Obrazac prijave proracuna Obrazac za ocjenu kvalitete

Odluka gradonačelnika

PRIJAVNICA za 2017. godinu

Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje (izmijenjeno)