Gradsko povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju raspisalo je Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014.-tu godinu. Javni natječaj je objavljen dana 20. studenog 2014. godine u Večernjem listu. Natječaj je otvoren do 30. studenog 2014. godine.

 

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014.-tu godinu („Službeni vjesnik“ broj 45/14.) Gradsko povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014.-tu godinu

 1. PREDMET NATJEČAJA

Dodjela potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Gline za 2014.-tu godinu (u daljnjem tekstu: potpora) kroz slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi:

 • izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija i opremanje objekata i to samo za investicije u primarnoj proizvodnji,

 

MJERA 2. Sufinanciranje osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi:

 • osiguranje biljne proizvodnje,
 • osiguranje stočarske proizvodnje,

 

MJERA 3. Sufinanciranje pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije

 • naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i ostala dokumentacija potrebna za aplikaciju na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,

 

MJERA 4. Sufinanciranje edukacije i stručnog usavršavanja u poljoprivredi

 • edukacija i stručno usavršavanje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom usavršavanju poljoprivrednih proizvođača,

 

MJERA 5. Sufinanciranje promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda

 • promocija primarnih poljoprivrednih proizvoda preko nastupa na sajmovima i manifestacijama,
 • označavanje primarnih poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda poljoprivrednih proizvoda, za uspostavu robnih marki i uvođenje HACCP-a, ISO standarda i sl.,

 

MJERA 6. Sufinanciranje projektne dokumentacije za ishođenje akata o pravu gradnje

 • trošak projektne dokumentacije za ishođenje akata o pravu gradnje za projektnu dokumentaciju izrađenu za izgradnju i adaptaciju stočarskih farmi,

 

MJERA 7. Sufinanciranje pčelarske proizvodnje

 • nabava novih košnica i nove pčelarske opreme,

 

MJERA 8. Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje

 • ratarska proizvodnja,
 • proizvodnja ljekovitog bilja i povrća,
 • voćnjaci i vinogradi.

 

 1. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA POTPORE

Korisnici sredstava potpore jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), trgovačka društva, obrti ili zadruge registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Gline i nemaju dugovanja prema Gradu Glini, ne koriste druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014.-tu godinu („Službeni vjesnik“ broj 45/14.) (dalje u tekstu: Program).

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.

Poljoprivredna gospodarstva koji su korisnici bespovratnih sredstava sukladno Programu moraju dostaviti u roku 30 dana od uplate sredstava na račun, izvješće o utrošku sredstava/realizaciji potpore, odnosno pisanu izjavu da je roba isporučena/usluga obavljena/radovi:

 • izvedeni na način utvrđen zahtjevom od strane krajnjeg korisnika (dalje zahtjev);
 • izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz zahtjeva;
 • izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz zahtjeva;
 • izvedeni na lokacijama koje su navedene u zahtjevu;
 • izvedeni prema opisu iz zahtjeva;
 • izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz zahtjeva;
 • roba instalirana i u upotrebi.

Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na terenu, od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u Proračun Grada Gline, a podnositelju zahtjeva isti će se odbiti.

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate i bit će isključen iz svih gradskih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Zahtjevi se rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih zahtjeva do utroška sredstava.

 

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi za gradske potpore podnose se na gradskim obrascima koji se mogu podići u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, Glina, Trg bana J. Jelačića 2 soba br. 11 i 12.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva.

Grad Glina može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.

Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva, podložan je nadzoru Grada Gline u cilju provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSI ZAHTJEV TE SE MOGU DOBITI POTREBNE INFORMACIJE

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom „Zahtjev za potporu poljoprivredi na području Grada Glina za 2014.-tu godinu ……..(navesti vrstu mjere)“ – ne otvaraj, na adresu: GRAD GLINA, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 GLINA.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu, soba broj 12 ili na broj telefona 044/551-616.

 

 1. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA

Natječaj je otvoren do 30. 11. 2014. godine.

 

 1. Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

 

KLASA: 320-01/14-01/02

URBROJ:2176/20-04-14-11

Glina, 18.11.2014.

 

 

GRAD GLINA

GRADSKO POVJERENSTVO ZA POTPORE U

POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Prajdić

 

[list type=”arrow”]

[/list]