Klasa: 112-02/18-01/02

Urbroj: 2176/20-01-18-3 od 8. II. 2018.    (777)

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Gline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. za prijam u službu na radno mjesto stručni referent-voditelj pisarnice, 1 izvršitelj/izvršiteljica.

2. za prijam u službu na radno mjesto vozač – domar, 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– za radno mjesto pod 1. srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera, položen državni stručni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

– za radno mjesto pod 2. srednja stručna sprema ekonomskog ili tehničkog smjera, položen vozački ispit za B-kategoriju.

Na javni natječaj (dalje: natječaj) za radno mjesto pod 1. može se prijaviti i osoba koje nema položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/ putovnica/domovnica)

– dokaz o stručnoj spremi (diploma)

– dokaz o ostvarenom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobni zahtjev osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje) za radno mjesto pod 1.

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava

– vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, koju ne treba ovjeravati, da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o položenome vozačkom ispitu B-ka­tegorije (preslik važeće vozačke dozvole ili drugi odgovarajući dokument), za radno mjesto pod 2.

– dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu, za radno mjesto pod 1.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat će predočiti izvornike prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se u natječaju koriste, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

U upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim zakonima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te se toj osobi dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Grada Gline: www.grad-glina.hr.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Gline objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja pisanog testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Glina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni referent – voditelj pisarnice ili vozač-domar u Uredu gradonačelnika – ne otvarati«, poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Gline.

Grad Glina

Opis poslova – stručni referent – vodtelj pisarnice

Opis poslova vozač-domar

Poziv na testiranje vozač-domar

Pozivo testiranju stručni referent – voditelj pisarnice