REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

Klasa: 310-02/13-01/01

Urbroj: 2176/20-02-13-5 Glina, 24. siječanj 2013.

Temeljem članka 31. stavka 3. i 5. daju se pojašnjenja na postavljene upite i mijenja se Dokumentacija za nadmetanje u predmetu javne nabave radovi modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. faza.

UPIT 1

1. U specifikaciji materijala i radova naveli ste teh.karakteristike svjetiljke na stranici 3.

„minimalna zaštita tijela svjetiljke IP 65 ili bolje“, a na stranici br. 9. teh.karakteristike svjetiljke: „u zaštiti IP 66“.

To je samo po sebi kontradiktorno te molimo da se točno odredi koju minimalnu IP zaštitu mora zadovoljiti ponuđena svjetiljka?

Pojašnjenje:

Ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti minimalnu zaštitu IP 65 prema uvjetima na str. 3 specifikacije materijal i radova (tekst u Napomenama:“ Nuđena svjetiljka javne rasvjete mora minimalno udovoljiti slijedećim tehničkim karakteristikama:”).

Na istoj stranice je navedeno: „Svjetiljke su specificirane „tip kao“ što ne obvezuje ponudu identičnog tipa proizvoda navedenog u troškovniku.”

U prvoj rečenici (str. 1) navedeno je:„Specifikacija materijala i radova za izvođenje radova modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. Faza proizlazi iz snimke i tehničke analize postojećeg sustava javne rasvjete te je u skladu sa tehničkom dokumentacijom navedenom pod 1) i 2).

Na stranici br. 9 je pod 1.1. specificirana svjetiljka “tip kao” sa kojom je u sklopu tehničke dokumentacije navedene pod 1) i 2) prikazano svjetlo-tehničko rješenje i rađena tehnička analiza.

Ne vidimo nejasnoće opisane pod tč. 1.

UPIT 2

2. U specifikaciji materijala i radova naveli ste teh. karakteristike svjetiljke „kompenzacija-cos φ 0,95 ili više“.

Naše pitanje glasi: da li se to odnosi i na svjetiljke (rekonstruirane – modernizirane) iz stavki 1.13. i 1.14. troškovnika?

Pojašnjenje:

Ponovno se moramo pozvati na tekst u Napomenama:“ Nuđena svjetiljka javne rasvjete mora minimalno udovoljiti slijedećim tehničkim karakteristikama:” gdje je navedeno „-kompenzacija-cos φ 0,95 ili više“.

Stavke 1.13. i 1.14. troškovnika ne odnose se na nuđenje svjetiljke već na dobavu materijala za ugradnju u postojeće svjetiljke.

UPIT 3

3. U specifikaciji materijala i radova naveli ste teh.karakteristike svjetiljke: „prigušnice-regulabilne elektronske“.

Molimo pojašnjenje na koje se sve svjetiljke odnosi ovaj uvjet? Da li se odnosi na:

a) nove svjetiljke stavka 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.?

b) rekonstruirane – modernizirane svjetiljke pod stavkom 1.13 i 1.14?.

Stranica 2 od 3

Opisi u stavkama 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13 i 1.14 ne spominju prigušnice – regulabilne elektronske, te je dokumentacija zbunjujuća i nejasna.

Pojašnjenje:

Ponovno se moramo pozvati na tekst u Napomenama:“ Nuđena svjetiljka javne rasvjete mora minimalno udovoljiti slijedećim tehničkim karakteristikama:” gdje je navedeno „prigušnice-regulabilne elektronske“.

Stavke 1.13. i 1.14. troškovnika ne odnose se na nuđenje svjetiljke već na dobavu materijala za ugradnju u postojeće svjetiljke ( Ponuđač i budući Izvođač bi trebao znati kakvu prigušnicu treba ukomponirati sa svojim nuđenim programabilnim automatskim digitalnim preklopnikom snage za rad svjetiljke u štednom režimu).

UPIT 4 I UPIT 5

4. U specifikaciji materijala i radova na stranici 5,6,7 i 8. (red.br. 1-59) predviđa se:

„ugradnja prigušnice i bežičnog digitalnog preklopnika snage sa programabilnim automatskim radom na postojećim svjetiljkama Gamalux LVC 06 E 70 W“, što je ukupno 1244 prigušnice i bežični dig.preklopnik snage. Nigdje u dokumentaciji nisu predviđeni radovi demontaže prigušnica iz postojećih svjetiljaka Gamalux LVC 06 E 70 W, dok je troškovnikom stavka 13 predviđena dobava i prijevoz, a stavkom 17 montaža prigušnice i bežičnog digitalnog preklopnika snage.

Molimo pojašnjenje da li se predmetnim nadmetanjem predviđa demontaža postojećih prigušnica i njihovo zbrinjavanje?

Naime, postojeći troškovnik i opis predmetnih radova (stranica 1) je sam po sebi kontradiktoran i u suprotnosti sa ostalom dokumentacijom jer je nemoguće ugraditi novu prigušnicu, a da se ne demontira stara, nadalje kontradiktorno je i da se u koloni „broj i snaga postojećih svjetiljaka“ (stranica 4 -8) ne spominje prigušnica, a u koloni „aktivnost u modernizaciji“ ona se spominje kao „ugradnja prigušnice“.

Sukladno navedenom molimo dopunu i izmjenu troškovnika.

5. Sve navedeno u prethodnoj točki 4. odnosi se i za stranicu 4 specifikacije i stavke 13, 14 i 16, odnosno za svjetiljke od 150W. Molimo pojašnjenje i dopunu/izmjenu troškovnika.

Pojašnjenje:

Za navode stavki 4. i 5. ponovno se moramo pozvati na tekst u Napomenama:“ Cijene za svaku stavku ovog troškovnika treba obuhvatiti dobavu, montažu, te dovođenje u stanje pune funkcionalnosti.

U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost, kao i potrebne građevinske radove.

Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala faco. gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrjebljenog materijala nakon radova.

Drugim riječima puna funkcionalnost za dio aktivnosti u modernizaciji se jedino može postići demontažom postojećih prigušnica i ugradnjom materijala pod 1.13.i 1.14. tako da se to samo po sebi uključuje jedno i drugo.

UPIT 6

6. u dokumentaciji – Upute ponuditeljima prilažete Obrazac 3 „Izjava o stečajnom postupku, likvidaciji, obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu“ i tražite da ponuditelj potpiše izjavu u kojoj navodite:

Ponuditelj_________________________________________________ izričito potvrđuje slijedeće

– da gospodarski subjekt nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz o sposobnosti.

Molimo pojašnjenje kako ponuditelj može potpisati izjavu da nije dostavio dokaz o sposobnosti ako u svojoj ponudi prilaže sve tražene dokaze o sposobnosti? Molimo pojašnjenje i izmjenu navedene Izjave.

Stranica 3 od 3

Pojašnjenje i izmjena Dokumentacije za nadmetanje:

U obrascu 3. „Izjava o stečajnom postupku, likvidaciji, obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu“ briše se alineja „da gospodarski subjekt nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz o sposobnosti, odnosno ako je dostavio neistinit dokaz.“

UPIT 7

7. u dokumentaciji – Upute ponuditeljima nigdje ne navodite da li tražene dokaze o sposobnosti ponuditelji moraju dostaviti u izvorniku, ovjerenim ili neovjerenim preslikama?

Pojašnjenje:

Člankom 75. Zakona o javnoj nabavi propisan je način dostave dokumenata.

UPIT 8

8. u dokumentaciji – Upute ponuditeljima pod točkom 33.b) tražite od ponuditelja da dostavi izjavu:

Potpisana i kod javnog bilježnika ovjerena izjava ponuditelja o nepostojanju okolnosti iz članka 67. stavak 1. točke 1. ZJN, kao dokaz o sposobnosti ponuditelja (Obrazac 3.).

Napominjemo da čl.67 st.1t.1ZJN se odnosi na Izjavu o nekažnjavanju i u bitnome se razlikuje od Obrasca 3. Molimo pojašnjenje i izmjenu dokumentacije.

Pojašnjenje:

Priloženi obrazac u potpunosti odgovara sadržaju dokaza koji treba podnijeti u skladu s odredbom članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.

OSTALE IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. u točci 30. podtočka 30.1. i podtočka 30.4. tekst „30. siječanj“ mijenja se u tekst „05. veljače“.

2. u točci 33. podtočka b) mijenja se na način da se riječi „Obrazac 3.“ mijenjaju u riječi „Obrazac 2.“.

GRADONAČELNIK

Milan Bakšić

 

[button color=” light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/01/Javna-rasvjeta-pojašnjenje-i-ispravak.pdf” target=””]Javna rasvjeta – pojašnjenje i ispravak[/button]