REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

Gradonačelnik

 

KLASA: 604-01/23-01/1

URBROJ: 2176-20-1-23-3

Glina, 31. listopada 2023.

 

Na temelju članka 50. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 81/23) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola s područja Grada Gline (Službeni vjesnik 72/21), a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline od 20. listopada 2023. (KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2176-20-3/1-23-1), gradonačelnik Grada Gline dana 31. listopada 2023. raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline u školskoj godini 2023./2024.

 

I.

Grad Glina će u školskoj godini 2023./2024. dodijeliti pet stipendija u pojedinačnom iznosu od 66,36 EUR mjesečno učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Gline.

 

II.

Pravo prijave na javni natječaj imaju redovni učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline najmanje šest mjeseci.

 

III.

Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:

 1. uspjeh
 2. socijalni status
 3. deficitarna zanimanja
 4. postignuća na natjecanjima i priznanja iz područja upisanog studija
 5. posebne prilike.

 

IV.

Dokumentacija potrebna za prijavu na javni natječaj:

 1. Zahtjev
 1. Potvrda o prebivalištu
 2. Rodni list (original ili preslika)
 3. Domovnica (original ili preslika)
 4. Potvrda srednje škole o upisu na školovanje za tekuću školsku godinu
 5. Svjedodžbe za prethodne dvije godine školovanja (preslike)
 6. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva potpisana od strane roditelja ili staratelja učenika podnositeljima zamolbe ako nije punoljetan
 7. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog natječaja
 8. Uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (obrt, poljoprivreda ili slično)
 9. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 10. Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja školskog programa koji učenik pohađa
 11. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, student invalid, student bez jednog roditelja, student čiji je roditelj sudionik Domovinskog rata, student čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, brat ili sestra student, brat ili sestra u srednjoj školi, brat ili sestra u osnovnoj školi ili predškolske dobi).

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 

V.

Rok za podnošenje zahtjeva je deset dana od dana objave javnog natječaja.

 

Prijave na javni natječaj sa potrebnom dokumentacijom bit će potrebno učitati kroz aplikaciju „SOM – NATJEČAJI“ i to zaključno s 10. studenim 2023.

 

VI.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provodi javni natječaj za dodjelu stipendija.

 

Povjerenstvo razmatra prijave i izrađuje prijedlog odluke o dodjeli stipendija u roku 15 dana od završetka javnog natječaja.

 

Odluku o dodjeli stipendija na prijedlog Povjerenstva donosi gradonačelnik Grada Gline.

 

VII.

Rezultati javnog natječaja javno će se objaviti na internetskoj stranici Grada Gline.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.

 

 

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

JAVNI NATJEČAJ – stipendije učenici srednjih škola