REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

Gradonačelnik

 

KLASA: 604-01/23-01/2

URBROJ: 2176-20-1-23-3

Glina, 31. listopada 2023.

 

Na temelju članka 50. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 81/23) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Gline (Službeni vjesnik 72/21), a na Prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline od 20. listopada 2023. (KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ: 2176-20-3/1-23-1), gradonačelnik Grada Gline dana 31. listopada 2023. raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

o stipendiranju studenata s područja

Grada Gline u akademskoj godini 2023./2024.

 

I.

Grad Glina će u akademskoj godini 2023./2024. dodijeliti pet stipendija u pojedinačnom iznosu od 132,72 EUR mjesečno redovnim studentima preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Gline.

 

II.

Pravo prijave na javni natječaj imaju redovni studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline najmanje jednu godinu i koji su studenti druge ili više godine.

 

III.

Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:

 1. uspjeh
 2. socijalni status
 3. deficitarna zanimanja
 4. postignuća na natjecanjima i priznanja iz područja upisanog studija
 5. posebne prilike.

 

IV.

Dokumentacija potrebna za prijavu na javni natječaj:

 1. zahtjev
 2. potvrda o prebivalištu
 3. preslika osobne iskaznice
 4. rodni list (original ili kopiju)
 5. potvrda fakulteta o upisu na redovito školovanje za tekuću akademsku godinu
 6. prijepis ocjena s fakulteta za redovite studente
 7. uvjerenje fakulteta u duljini trajanja studijskog programa koji podnositelj pohađa
 8. izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
 9. dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog natječaja
 10. uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (obrt, poljoprivreda ili slično)
 11. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 12. dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja upisanog studija i dokaz o sudjelovanju u znanstvenim istraživanjima i objavljenim radovima iz predmeta vezanih uz studij
 13. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, student invalid, student bez jednog roditelja, student čiji je roditelj sudionik Domovinskog rata, student čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, brat ili sestra student, brat ili sestra u srednjoj školi, brat ili sestra u osnovnoj školi ili predškolske dobi)
 14. izjava da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom i da ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije, što dokazuju pisanom izjavom punoljetnog kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 

V.

Rok za podnošenje zahtjeva je deset dana od dana objave javnog natječaja.

 

Prijave na javni natječaj sa potrebnom dokumentacijom bit će potrebno učitati kroz aplikaciju „SOM – NATJEČAJI“ i to zaključno s 10. studenim 2023.

 

VI.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provodi javni natječaj za dodjelu stipendija.

 

Povjerenstvo razmatra prijave i izrađuje prijedlog odluke o dodjeli stipendija u roku 15 dana od završetka javnog natječaja.

 

Odluku o dodjeli stipendija na prijedlog Povjerenstva donosi gradonačelnik Grada Gline.

 

VII.

Rezultati javnog natječaja javno će se objaviti na internetskoj stranici Grada Gline.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.

 

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

JAVNI NATJEČAJ – stipendije studenti