[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/izmjenu-i-dopuna-javnog-natjecajaa-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-grada-gline-u-poduzetnickoj-zoni-zeljezara-k-c-771-k-o-josevica-n-i-35284-glina.pdf” target=”_blank”]IZMJENU I DOPUNU J A V N O G N A T J E Č A J A za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
P.P. 11
44400 GLINA

GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/13-01/47
URBROJ: 2176/20-04-13-16
Glina,  16. listopad 2013. godine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  153/09 i 143/12), članka 48.  Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj 16/13.),  članka 19. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline(„Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 18/10),  Grad Glina objavljuje

IZMJENU I DOPUNU J A V N O G   N A T J E Č A J A za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)

I.         U točci 2. Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n.i. 3528/4 k.o. Glina), objavljenom u Večernjem listu dana 11.listopada 2013.godine (dalje: Javni natječaj), dodaje se sljedeći   tekst :

2.1.           Jamčevina je 10%  početne  cijene za kupoprodaju nekretnine  i iznosi 185.000,00 kuna.

II.        Mijenja se točka 9. Javnog natječaja tako da ista sada glasi:

“Javno otvaranje ponuda održat će se dana 06. studenog 2013.godine u 13,00 sati u prostorijama Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati, uz članove Povjerenstva, i svi ponuditelji koji su dostavili ponude za kupnju nekretnine iz ovoga javnog natječaja kao i punomoćnici ponuditelja (uz prethodni dokaz o ovlaštenju za zastupanje ponuditelja).”

 

III.      Rok za podnošenje  pisanih ponuda je 15 dana od dana objave ove dopune Javnog natječaja u dnevnom tisku.

GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
Milan Bakšić