22122022 finalno PP Grada Gline I. IZMJENE I DOPUNE

Odluka o donošenju ID Provedbenog programa Grada Gline za razdoblje 2021.-2025.

PRILOG 1 -terminski, akcijski i financijski plan I Izmjene i dopune

Prilog 2 Liste projekata I Izmjene i dopune