REPUBLIKA HRVATSKA                                                                           

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                                                           

GRAD  GLINA                                                                                                 

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 008-02/22-01/3

URBROJ: 2176-20-1-23-3

Glina, 6. listopada 2023.

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 16/13, 22/14, 8/18, 10/18, 76/18-pročišćeni tekst, 9/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Gline dana 6. listopada 2023. donio je

 

 

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA

savjetovanja s javnošću Grada Gline za 2023.

Članak 1.

U članku 1. Plana savjetovanja s javnošću Grada Gline za 2023., KLASA: 008-02/22-01/3, URBROJ: 2176-20-1-22-1 od 29. prosinca 2022. i članka 1. I. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Gline za 2023., KLASA: 008-02/22-01/3, URBROJ: 2176-20-1-23-2 od 28. kolovoza 2023. (dalje u tekstu. Plan savjetovanja), iza točke 6. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

7. Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gline Internetsko savjetovanje Četvrti kvartal 2023. Četvrti kvartal 2023.
8. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gline Internetsko savjetovanje Četvrti kvartal 2023. Četvrti kvartal 2023.

Članak 2.

Ostale odredbe Plana savjetovanja ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Gline www.grad-glina.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.

II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja za 2023.