dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu