REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK

KLASA:320-01/14-01/02
URBROJ: 2176/20-04-14-47
Glina, 19. prosinac  2014.

Temeljem članka 16. stavak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. – tu godinu (Službeni vjesnik broj 45/14) i 48. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13 i 22/14) donosim slijedeći ZAKLJUČAK

1.Prihvaća se slijedeća dopuna liste potpora male vrijednosti  poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. godinu po Zaključku KLASA: 320-01/14-01/02, URBROJ: 2176/20-04-14-17 od 08.12.2014. godine:

R.b. IME I PREZIME / ADRESA VRSTA POTPORE SVEUKUPNI TROŠAK ZA KOJI JE PODNESEN ZAHTJEV ZA POTPORU (kn) IZNOS GRADSKE POTPORE (kn)
15. IVAN PRLJEVIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 84 Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje 12.070,00 6.000,00

2. Sredstva  iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Gline za 2014. godinu.
3. Davatelj državne potpore, Grad Glina dostavit će korisniku potpore obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
4.    Zadužuju se Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu i Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline za realizaciju ovog Zaključka.
5.    Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Gline.

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić