REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADONAČELNIK

 

KLASA: 402-07/14-01/02
URBROJ: 2176/20-04-14-27
Glina, 19.09.2014. godine

GRAD GLINA

u suradnji sa

FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

o b j a v lj u j e

D O P U N U

Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“

 

 

I

 

Javni natječaj pod nazivom „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“ (dalje: Javni natječaj), objavljen na mrežnim stranicama Grada Gline dana 26. kolovoza 2014. godine, dopunjuje se na način da se u točci 6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA iza riječi „na adresu:“ dodaje sljedeći tekst:

„Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina.“

 

II

 

U preostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje neizmijenjen.

 

GRAD GLINA

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

 

[list type=”arrow”]

[/list]