Plan nabave za 2015. godinu – izmjene 5 download
OTPIS POTRAŽIVANJA GRADA GLINE U RAZDOBLJU OD 01. TRAVNJA 2015. DO 30. TRAVNJA 2015. GODINE download
POPIS UGOVORA SKLOPLJENIH U 2015. GODINI download
Plan nabave za 2015. godinu – izmjene 4 download
Grad Glina – Pristup sporazumu download
Financijski izvještaji – 31.03.2015.g. download
OTPIS POTRAŽIVANJA GRADA GLINE U RAZDOBLJU OD 01. OŽUJKA 2015. DO 31. OŽUJKA 2015. GODINE download
Plan nabave za 2015 – izmjene 3 download
Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2014.g. download
Registar okvirnih sporazuma o javnoj nabavi sklopljenih u 2012., 2013. i 2014.g. i ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma download
Popis ugovora sklopljenih u 2014.g. download
OTPIS POTRAŽIVANJA GRADA GLINE U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA 2015. DO 28. VELJAČE 2015. GODINE download
Konsolidirani financijski izvještaji za 2014.g. download
Plan nabave za 2015 – izmjene 2 download
Plan nabave za 2015 – izmjene 1 download
Izvršenje Plana nabave Grada Gline za 2014. godinu download
Plan nabave Grada Gline za 2015. godinu download
Financijski izvještaji za 2014. godinu download
Plan nabave za 2014 – izmjene 6 download
Plan nabave za 2014 – izmjene 5 download
Plan nabave za 2014 – izmjene 4 download
Odluka o izmjeni odluku o raspodjeli sredstava iz proračuna Grada Gline za 2014.godinu a160302 ostale kulturne djelatnosti download
Odluka o rezultatima natječaja za stipendije-učenicima 2014-15 download
Odluka o dodjeli stipendija studentima 2014-15 download
Tablica za sklopljene ugovore na dan 31.10.2014.g. download
Plan nabave za 2014 izmjene 3 download
DONACIJE I SPONZORSTVA GRADA GLINE za razdoblje od 01. 01. -20. 10. 2014. download
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Gline download
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2012., 2013. I 2014. GODINI I UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA download
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2013. I 2014. GODINI download
Odluka o raspodjeli sredstava ostale kulturne djelatnosti download
Odluka o raspodjeli sredstava ostale pomoći za socijalnu zaštitu download
Plan nabave za 2014 izmjene 2 download
Tablica za sklopljene ugovore – 31.07.2014 download
Plan nabave za 2014 izmjene 1 download
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti download
Obavijest – Članak 13. Zakona o javnoj nabavi download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2014. GODINU download
IZVRŠENJE PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU download
RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE download
ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2014. godinu download
ODLUKUO RASPODJELI REZULTATA ZA 2013. GODINU download
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU download
O B R A Z L O Ž E NJ E UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GLINE ZA 2013. GODINU download
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
G O D I Š NJ I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
Tablica sklopljenih ugovora download
O D L U K U o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za razdoblje od 01. 04. 2014. godine
download
Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013. godinu download
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2013. godini
download
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu
download
Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini download
Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu download
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJUIZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2013. godini download
Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu download
EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA KOJI NISU OBJAVLJENI U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2013. GODINI download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014. GODINE download
IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2013. GODINU download
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2013. GODINI download
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2012. I 2013. GODINI I UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA download
EVIDENCIJA NARUDŽBENICA – 2013. GODINA download
POPIS DOSTAVNICA, OTPREMNICA, PRIMKI, RADNIH NALOGA, OBRAČUNSKIH LISTOVA – 2013. GODINA download
EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA KOJI NISU OBJAVLJENI U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2013. GODINI download
EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2013. GODINI – PRIHODI download
plan nabave za 2013 – izmjene 12 download
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2012. I 2013. GODINI I UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA download
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2013. GODINI download
plan nabave za 2013 – izmjene 11 download
PRAVILNIK o vrednovanju predloženih programa u kulturi za Grad Glinu download
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2012. I 2013. GODINI I UGOVORA SKLOPLJENIH TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA download
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2013. GODINI download
plan nabave za 2013 – izmjene 10 download
plan nabave za 2013 – izmjene 9 download
ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO PROVEDENOM OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE IZVOĐENJA RADOVA MODERNIZACIJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA GLINE S CILJEM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA – II. FAZA download
polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu download
plan nabave za 2013 – izmjene 8 download
odluka o neusvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. godinu download
obrazloženje uz polugodišnji izvještaj za 2013 download
izvršenje plana razvojnih programa za 2013. godinu download
Plan nabave za 2013 – izmjene 7 download
Plan nabave za 2013 – izmjene 6 download
Plan nabave za 2013 – izmjene 5 download
Plan nabave za 2013 – izmjene 4 download
Plan nabave za 2013 – izmjene 3 download
Plan nabave za 2013 – izmjene 2 download
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA ZA 2012. GODINU download
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GLINE ZA 2012. GODINU download
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH U 2012. GODINI download
Zaključak o Izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Gline za 2013. godinu download
IZVRŠENJE PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
Plan nabave za 2013. godinu download
Plan nabave za 2012 – izmjene 13 download
ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2013. godinu download
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU download
PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU download
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2012. godinu download
OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
Konačno izvješće download
Plan nabave za 2012 – izmjene 12 download
Plan nabave za 2012 – izmjene 11 download
SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE UPUTE PONUDITELJIMA) download
Plan nabave za 2012 izmjene 10 download
Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11) daje se odgovor na upite u otvorenom postupku javne nabave ugradnja stolica i uređenje kino-dvorane, evidencijski broj nabave EV-M na slijedeći način download
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
Plan nabave za 2012 izmjene 9 download
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
ODLUKU o izmjeni Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2012.g. download
SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE download
TROŠKOVNIK RADOVA I OPREME ZA HRVATSKI DOM GLINA download
Plan nabave za 2012 – izmjene 8 download
Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11.) daje se pojašnjenje na upit glede dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. faza, evidencijski broj nabave 8/EV-M download
Plan nabave za 2012 – izmjene 7 download
Ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara Glina – Temeljem članka 13. stavka 8. i 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) dajem sljedeću download
Plan nabave za 2012 – izmjene 6 download
Plan nabave za 2012 – izmjene 5 download
Temeljem članka 31. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11) ispravlja se dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave obavljanja usluga preventivne proljetne i jesenske deratizacije te dezinsekcije na području Grada Gline, evidencijski broj nabave 3/EV-M na slijedeći način download
NATJEČAJ za izradu urbanističko-skulptorskog rješenja spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu na lokaciji dio k. č. 1733 k. o. Glina u Glini download
Odluka o raspodjeli rezultata za 2011. godinu download
Obrazloženje uz izmjene i dopune za 2012 download
Obrazloženje uz godišnji izvještaj za 2011 download
Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu download
Izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna za 2012 download
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011 download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2012 – Izmjene 4 – Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Gline (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 17/09.),gradonačelnik Grada Gline dana 17. travnja 2012. godine donosi download
OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA U 2011. GODINI download
UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI U 2011. GODINI download
Izjava gradonačelnika – Temeljem članka 13. stavka 8. i 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) dajem slijedeću download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2012 – Izmjene 3 – Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Gline (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 17/09.), gradonačelnik Grada Gline dana 02. travnja 2012. godine donosi download
Izjava zamjenika gradonačelnika – Temeljem članka 13. stavka 8. i 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) dajem slijedeću download
Izjave zamjenica gradonačelnika – Temeljem članka 13. stavka 8. i 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) dajem slijedeću download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2012 – Izmjene 2 – Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Gline (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 17/09.), gradonačelnik Grada Gline dana 28. veljače 2012. godine donosi zaključak o Izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Gline za 2012. godinu download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2012 – Izmjene 1 – Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Gline (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 17/09.),gradonačelnik Grada Gline dana 07. veljače 2012. godine donosi download
PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2012 – Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Gline (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 17/09.), gradonačelnik Grada Gline dana 09. prosinca 2011. godine donosi PLAN NABAVE GRADA GLINE ZA 2012. GODINU download
Proračun za 2012 – Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.) i članka 31. Statuta Grada Gline (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Gline na sjednici održanoj 01. prosinca 2011. godine donosi PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2012. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU download
ODLUKA – izvršavanje Proračuna 2012 – Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.) i članka 31. Statuta Grada Glina (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Glina na sjednici održanoj 01. prosinca 2011. godine donijelo je odluku o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2012. godinu download
Proračun za 2011 download
ODLUKA – izvršavanje Proračuna 2011 – Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.) i članka Statuta Grada Glina (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” broj 17/0
Gradsko vijeće Grada Glina na sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donijelo je O D L U K U o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2011. godinu
download
Izjava gradonačelnika – Temeljem članka 5 c Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na točnost danih podataka, dajem slijedeću izjavu download
Izjava zamjenika gradonačelnika – Temeljem članka 5 c Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na točnost danih podataka, dajem slijedeću izjavu download
Obrazac izjave zamjenica gradonačelnika – Temeljem članka 5 c Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na točnost danih podataka, dajem slijedeću izjavu download