Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Glina
Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gline Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o izboru Savjeta mladih Grada Gline
Odluka o izboru savjeta mladih Grada Gline Pročitaj više...
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline i popis važećih kandidatura
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta Pročitaj više...
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline IZJAVA Obrazac br. 1. SAVJET MLADIH Obrazac br. 2. SAVJET MLADIH Pročitaj više...
Savjet mladih Grada Gline – obavijest o provedenom nadzoru
Dana 7.listopada 2015.godine u Gradu Glini zaprimljen je rezultat nadzora zakonitosti postupanja Gradskog vijeća prilikom izbora članova Savjeta mladih Grada Gline na sjednici koja je održana 17.lipnja 2015.godine. Prema zaključcima Ministarstva socijalne politike i mladih kao tijela državne uprave nadležnog za provedbu nadzora rada predstavničkog tijela Grada Gline u... Pročitaj više...
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/15-01/02 URBROJ: 2176/20-02-15-1 Glina, 12. ožujak  2015. Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Gline („Službeni vjesnik“... Pročitaj više...
Savjet mladih Grada Gline
Savjet mladih Grada Gline savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značenja za mlade osobe, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih. Glinski Savjet mladih brojat će... Pročitaj više...