30. rujna 2015. godine radovima Cesta Sisak, Nadcestarija Glina, asfaltirana je dionica (350m) lokalne cesta L33033 u naselju Gornji Viduševac i dio (350m) nerazvrstane ceste u naselju Šatornja, zaselak Pariz sa svom cestovnom infrastrukturom (bankine, oborinski cestovni kanali).
Lokalna cesta L33033 odvojak je državne ceste D31 koji se grana u naselju Gornji Viduševac. Na osnovu izvedenih radova od državne ceste D31, što obuhvaća lokalnu cestu L33033 u Gornjem Viduševcu i dio nerazvrstane ceste u naselju Šatornja, zaselak Pariz, izvedeni su radovi ukupne duljine (700m) sa pripadajućom bankinom cestovnog postava i kolnika.