REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/22-01/10
URBROJ: 2176-20-2-22-1
Glina, 13. srpanj 2022.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
22. srpnja 2022. (petak) s početkom u 9.00 sati putem telekonferencije
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.

2.1

2.2
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.
a) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
c) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
d) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
e) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
f) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
g) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
h) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
4. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine dijela k.č. 1710 u k.o. Glina

4.1
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
5. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Ulaganje u uređenje i opremanje Novog gradskog groblja u Glini“
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Bubamara Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Komunalcu Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti za ishođenje bankovne garancije
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag.iur., v.r.