REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/22-01/8
URBROJ: 2176-20-2-22-1
Glina, 24. svibanj 2022.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
3. lipnja 2022. (petak) s početkom u 9.00 sati
U Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D

POZIV

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Gline za 2021.

2.1
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec., voditeljica Odsjeka za
financije i nabavu

a) Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec., voditeljica Odsjeka za financije i nabavu

b) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2021.
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur., voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti

c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2021. godinu
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2021. godinu
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.,gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

e) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

f)  Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2021. godinu
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

g)  Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Katica Filipović, struč. spec. oec., pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela

4. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Katica Filipović, struč. spec. oec., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

6. Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za razdoblje 2022. – 2024.
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

7.  Odluka o davanju na nenaplatno korištenje zgrade u Glini na adresi Trg bana Josipa Jelačića 22
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik

8. Odluka o pokretanju postupka prestanka trgovačkog društva Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o. za usluge po skraćenom postupku bez likvidacije
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik

9.  Odluka o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Gline
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik

10. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Gline
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur., voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti

11. I. Izmjena i dopuna Statuta Knjižnice i čitaonice Glina
Predlagatelj: Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., gradonačelnik
Izvjestitelj: Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur., voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti.

 

sv3922.pdf (glasila.hr)

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag.iur., v.r.