REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/22-01/07
URBROJ: 2176-20-2-22-1
Glina, 10. ožujak 2022.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
18. ožujka 2022. (petak) s početkom u 9.00 sati
U Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

sv1822.pdf (glasila.hr)

Poziv

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća

2. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., direktorica APE d.o.o. iz Zagreba

3. Odlukao donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., direktorica APE d.o.o. iz Zagreba

4. odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., direktorica APE d.o.o. iz Zagreba

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Mario Gjuretić, direktor/vlasnik ELDIM dimnjačarski obrt iz Donjeg Vukojevca, Lekenik

6. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo i Tržni red
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Igor Sušilović, mag.ing. aedif., direktor Komunalca Glina d.o.o.

8. Odluka o obnovi zgrada javne namjene
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

10. Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

12. zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalca Glina d.o.o. za 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Igor Sušilović, mag.ing. aedif., direktor Komunalca Glina d.o.o.

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Ivica Milčić, dipl.ing. stroj., direktor Vodovoda Glina d.o.o.

 

14. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr., voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje
15. Odluka o donošenju Revizije I., Procjene rizika od velikih
nesreća na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti – Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

16. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti – Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag.iur., v.r.