REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD GLINA

             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/03

URBROJ: 2176-20-2-22-1

Glina, 25. siječanj 2022.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 1. veljače 2022. (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati

putem videokonferencije

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
 2. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za izbor i imenovanja

Predlagatelj: 1/3 vijećnika Gradskog vijeća

Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Odić, mag.iur.

 1. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za financije i proračun

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: direktorica tvrtke Eko-Adria d.o.o. Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing.

 1. Odluka o pokretanju i provedbi postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i

prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. Odluka o davanju na nenaplatno korištenje zgrade u Glini na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 24

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

 1. Odluka o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

 1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Plan rada i financijski plan Zajednice športskih udruga Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti – Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

 1. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje sredstava beskamatnog zajma

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Gline za razdoblje od 9. lipnja 2021. do 31. prosinca 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

 

sv722.pdf (glasila.hr)

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

Nikša Odić, mag.iur., v.r.