REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                  GRAD GLINA

              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/23-01/9

URBROJ: 2176-20-2-23-1

Glina, 17. studeni 2023.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati_27. studenog 2023. (ponedjeljak) s početkom u 16.00 sati

u Hrvatskom domu, Glina, Stjepana i Antuna Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
2. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. 

2.1

2.2
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag. oec.
a) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
c) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
d) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
e) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
f) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
g) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.
4. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.
5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine k.č. br. 143 k.o. Viduševac Nova (stara izmjera 854/3 k.o. Viduševac)
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag. iur., v.r.