REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                   GRAD GLINA

             GRADSKO VIJEĆE

              KLASA: 021-05/21-01/36

           URBROJ: 2176/20-05-21-1

               Glina, 9. prosinac 2021.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 

 1. prosinca 2021. (utorak) s početkom u 9.00 sati u Hrvatskom domu, Glina, S. i A. Radića 10

 

D N E V N I   R E D

 

SLUŽBENI VJESNIK

 

 1.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje urbanom području Grada Siska

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

 1.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Gline 2017.-2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: predstavnik APE d.o.o. iz Zagreba, Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.,

 1.  Odluka o izmjenama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone „Željezara“ u Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: predstavnik APE d.o.o. iz Zagreba, Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.

 1. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: predstavnik Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, Hrvoje Romić

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
 2.  2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

6.1

6.2

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

6.a Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.b Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje  dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.c Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.d Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.e Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.f Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.g Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.h Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

6.i Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

7.1

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

7.a Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

7.b Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.c Program građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.d Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.e Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.f Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.g Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.h Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.i Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

7.j Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. Odluka o povjeravanju na upravljanje i održavanje kontejnerskog naselja Mali dom u Glini Komunalcu Glina d.o.o. i uknjižbi vrijednosti izvedenih radova i ulaganja u poslovne knjige Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. Odluka o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Modernizacija sustava javne rasvjeta Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

 1. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

 1. Odluka Grada Gline o naknadi za novorođenče

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

 1. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradu Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalac“ Glina društvo s ograničenom odgovornošću

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod“ Glina društvo s ograničenom odgovornošću

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Gline za 2020.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović,

mag.oec.

17.a Odluka o raspodjeli rezultata za 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec,

17.b  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.c Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.d Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.e Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.f Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.g Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.h Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno

planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

17.j Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović mag.oec.

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalca Glina d.o.o. za 2020.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Direktor Komunalca Glina d.o.o. Darko Dvorneković, bacc. oec.

 

 

                                                                                    

                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                    Nikša Odić, mag.iur.,v.r.