REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

             GRAD GLINA

          GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2176/20-05-21-1

Glina, 02. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 1. veljače 2021.g. (srijeda) s početkom u 9.00 h

putem telekonferencije

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća

 

 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

 

 1. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 

 1. Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedice katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 

 1. Prijedlog Zaključka o privremenom oslobađanju od naplate isporuke vodnih usluga i javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2021. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2021. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 

 1. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2021. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća

           Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za period od 01.07.2020.g. do 31.12.2020.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                               Željko Šešerin, struč.spec.crim.