REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/18
URBROJ: 2176/20-05-19-1
Glina, 19. studeni 2019. godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
09. prosinca 2019.g. (ponedjeljak) s početkom u 8.00 h
u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu

2.1   2.2    2.3
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
a) Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
b) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
c) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
d) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
e) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
f) Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

3. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2020. godinu i projekcije za 2021.
i 2022. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

3.1   3.2   3.3
a) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2020.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
c) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za
2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
d) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
e) Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za
2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za području Grada Gline u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
g) Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
h) Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
i) Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
j) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

4.2

5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Predstavnik tvrtke Zavod za unaprjeđenje sigurnosti d.d. Osijek.

5.1   5.2   5.3

6. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopune Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara Glina Andreja Kuzmić, prof.

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Zamjenik gradonačelnika Dario Žinić, mag. kineziologije

9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gline za period od 2020. do 2023. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Zamjenik gradonačelnika Dario Žinić, mag. kineziologije

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.