22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 22. sjednici održanoj 29. listopada 2012. g. u Knjižnici i čitaonici Glina u Glini na kojoj je usvojilo... 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 22. sjednici održanoj 29. listopada 2012. g. u Knjižnici i čitaonici Glina u Glini na kojoj je usvojilo

 

[jwplayer mediaid=”2143″]

IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU
O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2012. godinu
O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2012. godini
I z m j e n e i d o p u n e Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2012. godinu
O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2012. godinu
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2012. GODINI
ODLUKU O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA NOVOG GRADSKOG GROBLJA U GLINI I CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE
ODLUKU zvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gline za 2011. godinu.
ODLUKU o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
ODLUKU Plan civilne zaštite Grada Gline.
ODLUKU Plan zaštite i spašavanja Grada Gline
ODLUKU Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA GRADA GLINE ZA 2012. GODINU

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.