1. Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća

 

2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Gline

2.a   STRATEGIJA

3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2020. godinu

4. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Općina Gvozd – za razdoblje od 2002. – 2025. godine

4.a NACRT PROGRAMA

5. Odluka o usvajanju plana djelovanja civilne zaštite Grada Gline
5.a PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća koji su u Gradsko Vijeće izabrani s liste grupe birača iz proračuna Grada Gline za 2020. godinu

7. ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA
7.a Izvješće o radu gradonačelnika za period od 01.07.2019.g. do 31.12.2019.g.

8. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalca Glina d.o.o. za 2019.g.
8.a  ZAKLJUČAK KOMUNALAC

9. Odluka o izmjenama Statuta Grada Gline